Logbook

click to remove filter return to main page

Time station operator DX call DXCC band freq mode sent recv grid contest
14.03.2023 15:42 OE4EIE VR2XAN HONG KONG 10m 28.042 CW 599 599 OL72
11.03.2023 09:28 OE4EIE VR2VRC HONG KONG 10m 28.465 PHONE (SSB) 55 59 OL72
25.02.2023 16:39 DL1CW VR2CO HONG KONG 20m 14.0335 CW 599 203 599 36 OL72 UBA-DX-CW
04.02.2023 16:44 DL8ZAJ VR2VAZ HONG KONG 30m 10.138 FT8 -15 0 -19 0 OL72
26.01.2023 10:04 DO7PIP VR2ZXP HONG KONG 10m 28.181800 FT8 (MFSK/FT4) -14 -12 OL72
26.01.2023 09:40 DF7CB VR2CO HONG KONG 10m 28.075796 FT8 -07 -12 OL72
24.01.2023 09:26 DO7PIP VR2UPU HONG KONG 10m 28.182100 FT8 (MFSK/FT4) -11 -15 OL72
22.01.2023 12:08 OE4EIE VR2XAN HONG KONG 10m 28.450 PHONE (SSB) 59 59 OL72
22.01.2023 11:09 OE4EIE VR2ZXP HONG KONG 10m 28.076 FT8 -08 -14 OL72
21.01.2023 12:33 OE4EIE VR2XAN HONG KONG 15m 21.248 PHONE (SSB) 59 59 OL72
15.01.2023 08:57 DL2DCX VR25XMT HONG KONG 10m 28.1820 FT8 (MFSK/FT4) -07 -11 OL72
08.01.2023 09:50 OE4EIE VR2VAZ HONG KONG 15m 21.074 FT8 -14 -15 OL72
30.12.2022 09:41 LX1JH VR2XYL HONG KONG 10m 28.0752 FT8 -04 -09 OL72
24.12.2022 10:07 DK7ZT VR2VUY HONG KONG 10m 28.075436 FT8 -08 -12 OL72
23.12.2022 12:19 DK7ZT BL7JJ CHINA 20m 14.075436 FT8 -08 -18 OL72
16.12.2022 12:43 LX1JH BD7JJQ CHINA 20m 14.0744 FT8 -07 -08 OL72
14.12.2022 11:37 DF4WC VR25XMT HONG KONG 20m 14.082299 FT8 (MFSK/FT4) +04 -08 OL72
11.12.2022 10:48 LX1JH VR2XAN HONG KONG 10m 28.4370 PHONE (SSB) 59 59 OL72
07.12.2022 08:27 DF4WC VR25XMT HONG KONG 12m 24.917456 FT8 -14 -21 OL72
05.12.2022 08:44 DF4WC VR2VGM HONG KONG 10m 28.076484 FT8 -19 -18 OL72
30.11.2022 11:01 DK7ZT VR2ZGR HONG KONG 15m 21.075710 FT8 -24 -15 OL72
30.11.2022 10:50 DK7ZT VR2VAZ HONG KONG 15m 21.075710 FT8 -16 -16 OL72
29.11.2022 16:53 DL4SDW VR2CH HONG KONG 40m 7.075774 FT8 -15 -12 OL72
23.11.2022 09:44 DF4WC VR2VLY HONG KONG 12m 24.915000 FT8 -10 -10 OL72
19.11.2022 09:19 LX1JH BA7MAK CHINA 10m 28.0766 FT8 -09 -09 OL72
18.11.2022 12:45 LX1JH BD7JJQ CHINA 30m 10.1366 FT8 -08 -19 OL72
17.11.2022 10:33 DK7ZT VR2XRW HONG KONG 10m 28.075396 FT8 +02 -12 OL72
17.11.2022 10:03 DO7PIP VR2ZUZ HONG KONG 10m 28.075600 FT8 -12 -08 OL72
17.11.2022 09:03 DK7ZT VR2ZUZ HONG KONG 10m 28.075396 FT8 -02 -14 OL72
16.11.2022 10:12 DK7ZT VR2ZUZ HONG KONG 12m 24.917090 FT8 -05 -20 OL72
15.11.2022 10:55 DF4WC BA7MAK CHINA 10m 28.076479 FT8 -12 -16 OL72
14.11.2022 22:40 DK7ZT VR2CO HONG KONG 80m 3.574396 FT8 -21 -16 OL72
11.11.2022 16:38 LX1JH BI8FYD CHINA 30m 10.1382 FT8 -21 -19 OL72
10.11.2022 08:35 LX1JH BI8FYD CHINA 10m 28.0758 FT8 -11 -18 OL72
03.11.2022 09:14 LX1JH VR2XRW HONG KONG 10m 28.0749 FT8 -16 -15 OL72
31.10.2022 19:35 CT9/DF7EE DF7EE VR2KW HONG KONG 30m 10.1365 FT8 -09 -09 OL72
31.10.2022 12:23 CT9/DF7EE DF7EE VR2XRW HONG KONG 10m 28.0746 FT8 -17 -13 OL72
30.10.2022 09:58 CQ3W DF7EE VR2T HONG KONG 10m 28.5899 PHONE (SSB) 59 59 OL72 CQ WW SSB
29.10.2022 11:06 CQ3W DF7EE VR2XAN HONG KONG 10m 28.4555 PHONE (SSB) 59 59 OL72 CQ WW SSB
28.10.2022 20:54 CT9/DF7EE DF7EE VR2VLY HONG KONG 30m 10.1382 FT8 -12 -14 OL72
28.10.2022 15:00 CT9/DF7EE DF7EE BD7JJQ CHINA 17m 18.1006 FT8 -14 -15 OL72
27.10.2022 09:01 CT9/DF7EE DF7EE VR2VAZ HONG KONG 10m 28.0750 FT8 -24 -19 OL72
26.10.2022 13:17 CT9/DF7EE DF7EE BD7JJQ CHINA 12m 24.9159 FT8 -09 -17 OL72
25.10.2022 11:04 DF4WC VR2VLY HONG KONG 10m 28.076183 FT8 -01 -15 OL72
21.10.2022 12:15 DF4WC VR2VAZ HONG KONG 10m 28.074830 FT8 -09 -15 OL72
20.10.2022 12:02 DO7PIP VR2XRW HONG KONG 10m 28.074800 FT8 -05 -06 OL72
20.10.2022 11:42 DF4WC VR2XRW HONG KONG 10m 28.074369 FT8 -21 -24 OL72
20.10.2022 10:42 DF4WC VR25XMT HONG KONG 10m 28.075769 FT8 -02 -15 OL72
18.10.2022 08:53 DF4WC VR2VUY HONG KONG 10m 28.076015 FT8 -13 -23 OL72
17.10.2022 11:07 DK7ZT VR25XMT HONG KONG 10m 28.075440 FT8 -19 -20 OL72
14.10.2022 11:16 DF4WC VR2ZXP HONG KONG 10m 28.076837 FT8 -16 -16 OL72
12.10.2022 11:37 DK7ZT VR2XZK HONG KONG 12m 24.916161 FT8 -10 -20 OL72
09.10.2022 11:58 DK7ZT VR2CO HONG KONG 10m 28.075126 FT8 +05 -14 OL72
06.10.2022 13:04 LX1JH VR2XZK HONG KONG 10m 28.0755 FT8 -14 -06 OL72
06.10.2022 12:54 LX1JH VR2ZUZ HONG KONG 10m 28.0748 FT8 -04 -08 OL72
06.10.2022 12:50 LX1JH VR2VLY HONG KONG 10m 28.0763 FT8 -11 -14 OL72
04.10.2022 12:37 DF4WC VR25XMT HONG KONG 17m 18.102745 FT8 +00 -16 OL72
02.10.2022 10:02 DO7PIP VR2XZL HONG KONG 10m 28.480000 PHONE (SSB) 53 59 OL72
02.10.2022 09:25 DO7PIP VR2VGM HONG KONG 10m 28.074300 FT8 -06 -15 OL72
02.10.2022 09:20 DO7PIP VR2CO HONG KONG 10m 28.076100 FT8 -13 -13 OL72
02.10.2022 08:50 LX1JH VR2XLQ HONG KONG 10m 28.4800 PHONE (SSB) 55 52 OL72
28.09.2022 15:05 DK7ZT VR2ZXP HONG KONG 17m 18.101161 FT8 +00 -14 OL72
24.09.2022 21:10 DK7ZT VR2ZXP HONG KONG 60m 5.358500 FT8 -21 -22 OL72
24.09.2022 12:29 DK7ZT VR2VAZ HONG KONG 12m 24.916161 FT8 -04 -21 OL72
15.09.2022 09:53 DK7ZT VR2CO HONG KONG 12m 24.916161 FT8 -13 -18 OL72
12.09.2022 12:45 DF4WC VR25XMT HONG KONG 15m 21.075559 FT8 +07 -14 OL72
12.09.2022 12:36 DK7ZT VR25XMT HONG KONG 15m 21.075500 FT8 +03 -18 OL72
11.09.2022 12:45 DK7ZT VR25XMT HONG KONG 12m 24.916161 FT8 -03 -20 OL72
07.09.2022 21:18 DK7ZT VR2CH HONG KONG 40m 7.075500 FT8 -18 -15 OL72
27.08.2022 12:34 DK7ZT BD7JJQ CHINA 17m 18.101260 FT8 -02 -23 OL72
19.08.2022 16:49 DK7ZT VR2VRC HONG KONG 17m 18.101260 FT8 -04 -14 OL72
16.08.2022 12:31 LX1JH BD7JJQ CHINA 17m 18.1000 FT8 -06 -03 OL72
12.08.2022 22:22 DK7ZT VR25XMT HONG KONG 40m 7.076050 FT8 -16 -14 OL72
11.08.2022 21:10 DK7ZT VR25XMT HONG KONG 30m 10.137260 FT8 -02 -16 OL72
04.08.2022 21:46 DK7ZT VR25XMT HONG KONG 20m 14.075750 FT8 -15 -19 OL72
17.07.2022 23:13 DK7ZT VR25XMT HONG KONG 17m 18.101260 FT8 -04 -15 OL72
27.06.2022 16:14 LX1JH VR2VRC HONG KONG 20m 14.0000 FT8 -14 -12 OL72
21.06.2022 21:57 DF7CB VR2XYL HONG KONG 20m 14.082072 FT8 (MFSK/FT4) -13 -04 OL72
19.06.2022 13:12 LX1JH VR2VAZ HONG KONG 17m 18.1000 FT8 -10 -21 OL72
12.06.2022 10:12 DL4SDW VR2VRC HONG KONG 10m 28.074656 FT8 -21 -12 OL72
30.05.2022 13:57 DL8ZAJ VR2XYL HONG KONG 15m 21.076 FT8 +05 0 -14 0 OL72
28.05.2022 21:23 DK7ZT BL7JJ CHINA 40m 7.075190 FT8 -22 -19 OL72
21.05.2022 16:51 DK7ZT VR2WTM HONG KONG 20m 14.075203 FT8 -14 -20 OL72
21.05.2022 12:47 DK7ZT BA5RX CHINA 15m 21.076269 FT8 -11 -20 OL72
19.05.2022 17:59 DK7ZT VR2VRC HONG KONG 20m 14.074638 FT8 -16 -19 OL72
17.05.2022 18:28 DF7CB BG7PHA CHINA 17m 18.102388 FT8 -15 -13 OL72
11.05.2022 18:17 DL4SDW BG7PHA CHINA 17m 18.100706 FT8 -18 -10 OL72
11.05.2022 17:10 LX1JH VR2VRC HONG KONG 17m 18.1000 FT8 +00 +00 OL72
11.05.2022 15:00 DK7ZT VR2VAZ HONG KONG 17m 18.102257 FT8 -13 -18 OL72
05.05.2022 16:32 DK7ZT VR2XRW HONG KONG 15m 21.075704 FT8 -12 -16 OL72
02.05.2022 16:02 DK7ZT VR2IL HONG KONG 17m 18.100590 FT8 -13 -17 OL72
25.04.2022 10:22 DK7ZT BG7PHA CHINA 10m 28.076162 FT8 -05 -10 OL72
25.04.2022 09:14 DL4SDW VR2VLY HONG KONG 10m 28.074667 FT8 -09 -14 OL72
24.04.2022 12:43 DL4SDW VR2VUY HONG KONG 12m 24.915667 FT8 -10 -20 OL72
24.04.2022 12:33 DL4SDW VR2XYL HONG KONG 12m 24.915667 FT8 -09 -14 OL72
23.04.2022 16:33 DL4SDW VR2ZXP HONG KONG 17m 18.100663 FT8 -17 -04 OL72
20.04.2022 17:58 DK7ZT VR2LO HONG KONG 20m 14.075267 FT8 -14 -15 OL72
19.04.2022 16:37 DF4WC VR2LO HONG KONG 20m 14.074815 FT8 -19 -20 OL72
17.04.2022 17:13 DL4SDW VR2VIY HONG KONG 17m 18.100674 FT8 -06 +02 OL72
17.04.2022 15:20 DK7ZT VR2CO HONG KONG 17m 18.100959 FT8 -04 -21 OL72
08.04.2022 15:23 DF4WC BA7MCO CHINA 15m 21.076649 FT8 -11 -15 OL72
08.04.2022 15:14 DK7ZT BA7MCO CHINA 15m 21.076557 FT8 -03 -03 OL72
06.04.2022 23:05 DK7ZT VR2VGM HONG KONG 20m 14.074470 FT8 -22 -05 OL72
05.04.2022 19:06 DK7ZT BG7LJ CHINA 20m 14.074470 FT8 -16 -13 OL72
31.03.2022 09:04 DF4WC BG7PHA CHINA 10m 28.075918 FT8 -18 -16 OL72
31.03.2022 08:53 LX1JH VR2VGM HONG KONG 10m 28.0000 FT8 -03 -11 OL72
30.03.2022 13:11 DK7ZT VR2VRC HONG KONG 12m 24.916535 FT8 +05 -09 OL72
30.03.2022 11:40 DK7ZT VR2IL HONG KONG 12m 24.916535 FT8 -04 -19 OL72
30.03.2022 08:08 LX1JH VR2VRC HONG KONG 15m 21.0000 FT8 -19 -11 OL72
29.03.2022 22:51 LX1JH VR2VGM HONG KONG 30m 10.1000 FT8 -13 -12 OL72
29.03.2022 21:11 DK7ZT VR2CH HONG KONG 30m 10.137535 FT8 +02 -09 OL72
29.03.2022 14:29 DF4WC VR2XYL HONG KONG 15m 21.142690 FT8 (MFSK/FT4) +09 +01 OL72
29.03.2022 08:07 LX1JH VR2UNG HONG KONG 10m 28.0000 FT8 -13 -05 OL72
26.03.2022 22:54 DK7ZT VR2ZXP HONG KONG 30m 10.137535 FT8 -01 -12 OL72
26.03.2022 09:55 LX1JH VR2ZRE HONG KONG 17m 18.1040 FT8 (MFSK/FT4) -10 -16 OL72
18.03.2022 08:16 DF4WC VR2VIY HONG KONG 10m 28.076196 FT8 -12 -13 OL72
17.03.2022 09:19 DF4WC VR2CO HONG KONG 10m 28.074506 FT8 -08 -20 OL72
14.03.2022 09:53 LX1JH VR2CO HONG KONG 10m 28.0000 FT8 -15 -05 OL72
14.03.2022 09:39 LX1JH VR2VRC HONG KONG 10m 28.0000 FT8 -17 -11 OL72
06.03.2022 22:54 DK7ZT VR2VGM HONG KONG 40m 7.075649 FT8 -15 -12 OL72
06.03.2022 20:45 DK7ZT VR2VIY HONG KONG 40m 7.075649 FT8 -14 -15 OL72
01.03.2022 07:56 DF4WC VR2XYL HONG KONG 10m 28.076596 FT8 -08 -19 OL72
25.02.2022 10:27 DK7ZT VR2CH HONG KONG 12m 24.916700 FT8 -06 -22 OL72
16.02.2022 09:32 DK7ZT VR2CH HONG KONG 15m 21.074347 FT8 -07 -16 OL72
14.02.2022 13:44 DK7ZT BH7PFH CHINA 20m 14.075352 FT8 +09 -15 OL72
14.02.2022 08:57 DK7ZT VR2VUY HONG KONG 15m 21.075352 FT8 -02 -19 OL72
12.02.2022 13:23 DK7ZT VR2CH HONG KONG 17m 18.101595 FT8 +14 -10 OL72
04.02.2022 10:08 DK7ZT VR2VIY HONG KONG 12m 24.916550 FT8 -02 -15 OL72
31.01.2022 09:31 DK7ZT VR2VGM HONG KONG 10m 28.075648 FT8 -01 -05 OL72
30.01.2022 09:05 DK7ZT VR2ZUZ HONG KONG 15m 21.075648 FT8 -02 -15 OL72
28.01.2022 12:53 DK7ZT BG7PHA CHINA 20m 14.075392 FT8 -12 OL72
28.01.2022 12:44 DK7ZT VR2CH HONG KONG 20m 14.075392 FT8 -03 -12 OL72
17.01.2022 09:08 DK7ZT VR2CO HONG KONG 15m 21.074945 FT8 -18 -14 OL72
11.01.2022 08:45 DF4WC VR2XMT HONG KONG 15m 21.076578 FT8 -07 -18 OL72
29.10.2021 07:38 DF7CB BG7PHA CHINA 10m 28.075300 FT8 -06 -13 OL72
26.05.2021 19:41 DF7CB VR2ZRE HONG KONG 30m 10.138651 FT8 -18 -16 OL72
12.03.2021 10:44 DL2DCX VR2VGM HONG KONG 17m 18.1000 FT8 -16 -11 OL72
23.10.2020 09:50 DL8OBF VR2VAZ HONG KONG 12m 24.916003 FT8 -17 -16 OL72

RRDXA Logbook Django app by DF7CB. Copyright (C) 2022, 2023 RRDXA.