Logbook for P3N

click to remove filter return to main page

Time station operator DX call DXCC band freq mode sent recv grid contest
19.03.2023 08:24 DK3QZ DK3QZ%40RRDXA.EU P3N CYPRUS 10m 28.0302 CW 599 252 599 RDXC
19.03.2023 08:14 DK3QZ DK3QZ%40RRDXA.EU P3N CYPRUS 15m 21.0175 CW 599 241 599 RDXC
18.03.2023 20:38 DF5EN P3N CYPRUS 40m 7.00027 CW 599 223 599 1601 RDXC
18.03.2023 15:03 DF5EN P3N CYPRUS 10m 28.00416 CW 599 105 599 673 RDXC
19.01.2020 08:47 DF7CB P3N CYPRUS 20m 14.043 CW 599 046 599 1285 HA DX Contest
18.01.2020 15:38 DL5JQ P3N CYPRUS 40m 7.038 CW 599 599 HA-DX
18.01.2020 14:35 DL5JQ P3N CYPRUS 20m 14.045 CW 599 599 HA-DX
29.12.2019 05:48 DL3KWF P3N CYPRUS 40m 7.009 CW 599 599
29.12.2019 03:25 DL3KWF P3N CYPRUS 80m 3.545 CW 599 599
11.08.2019 14:23 DG2BAR P3N CYPRUS 20m 14.00 CW 599 599
11.08.2019 14:22 DF5BX P3N CYPRUS 20m 14.00 CW 599 599
10.08.2019 21:14 DL3KWF P3N CYPRUS 40m 7.011 CW 599 599
10.08.2019 19:54 DJ2YA P3N CYPRUS 80m 3.518 CW 599 599 DARC-WAEDC
10.08.2019 18:13 DF2AJ P3N CYPRUS 20m 14.026 CW 599 599
10.08.2019 17:34 DJ0SP P3N CYPRUS 20m 14.0260 CW 599 599
10.08.2019 13:08 DJ2YA P3N CYPRUS 20m 14.035 CW 599 599 DARC-WAEDC
10.08.2019 13:04 DL3KWF P3N CYPRUS 20m 14.035 CW 599 599
02.06.2018 15:17 YO4AAC P3N CYPRUS 20m 14.0194 CW 599 599 FIELDDAY-R
02.06.2018 15:12 YO4AAC P3N CYPRUS 20m 14 CW 599 599 FIELDDAY-R
22.03.2015 11:35 DL4AC P3N CYPRUS 10m 28.0132 CW 599 599 RDXC
22.03.2015 11:04 DF8XC P3N CYPRUS 10m 28 CW 599
22.03.2015 10:21 DL5AXX P3N CYPRUS 10m 28.029 CW 599 599 RDXC
22.03.2015 07:22 DO9ST P3N CYPRUS 15m 21.321 CW 599 599
22.03.2015 06:59 DL1DBR P3N CYPRUS 15m 21.0045 CW 599 599 RDXC
22.03.2015 05:31 DL5YM P3N CYPRUS 40m 7 CW 599 599
22.03.2015 04:34 DJ8OG P3N CYPRUS 40m 7.0009 CW 599 599
22.03.2015 01:03 DJ8OG P3N CYPRUS 160m 1.8189 CW 599 599
21.03.2015 23:25 DK5AX P3N CYPRUS 40m 7.00647 CW 599 599 RDXC
21.03.2015 22:10 DL5JQ P3N CYPRUS 80m 3.506 CW 599 599 RDXC
21.03.2015 22:06 DJ8OG P3N CYPRUS 80m 3.5065 CW 599 599
21.03.2015 21:30 DL5AXX P3N CYPRUS 160m 1.825 CW 599 599 RDXC
21.03.2015 20:17 DL5YM P3N CYPRUS 160m 1.8 CW 599 599
21.03.2015 19:03 DK8ZZ P3N CYPRUS 20m 14.0020 CW 599 599
21.03.2015 18:55 DL5YL P3N CYPRUS 20m 14 CW 599 599
21.03.2015 18:50 LX1NO P3N CYPRUS 80m 3.5 CW 599 599
21.03.2015 18:34 CT9/DL3KWR DL3KWR P3N CYPRUS 20m 14.022 CW 599 599
21.03.2015 18:21 DL4FDM P3N CYPRUS 20m 14 CW
21.03.2015 17:50 LX1NO P3N CYPRUS 40m 7 CW 599 599
21.03.2015 16:18 DK3KD P3N CYPRUS 20m 14.033 CW 599 599
21.03.2015 16:18 DL5AXX P3N CYPRUS 20m 14.035 CW 599 599 RDXC
21.03.2015 15:55 DF8XC P3N CYPRUS 15m 21 CW 599
21.03.2015 15:21 OL8M OK1DRQ P3N CYPRUS 15m 21.0 CW 599 599
21.03.2015 15:17 DL5JQ P3N CYPRUS 15m 21.002 CW 599 599 RDXC
21.03.2015 14:59 DL1CW P3N CYPRUS 15m 21.0081 CW 599 599 RDXC
21.03.2015 14:51 DL4AC P3N CYPRUS 15m 21.0082 CW 599 599 RDXC
21.03.2015 14:32 DL1DTL P3N CYPRUS 15m 21.008 CW 599 599
21.03.2015 13:09 DL5YM P3N CYPRUS 10m 28 CW 599 599
21.03.2015 12:02 DL5JQ P3N CYPRUS 10m 28.006 CW 599 599 RDXC
28.12.2014 09:59 YO4AAC P3N CYPRUS 20m 14.0303 CW 599 599 RAEM
28.12.2014 08:34 OK4RQ OK1DRQ P3N CYPRUS 10m 28.0 CW 599 599
28.12.2014 07:38 OK4RQ OK1DRQ P3N CYPRUS 15m 21.0 CW 599 599
28.12.2014 05:29 OK4RQ OK1DRQ P3N CYPRUS 20m 14.0 CW 599 599
28.12.2014 02:41 OK4RQ OK1DRQ P3N CYPRUS 40m 7.0 CW 599 599
25.05.2014 21:35 DL5ZBA P3N CYPRUS 20m 14 CW 599 599
25.05.2014 21:30 DF5BX P3N CYPRUS 20m 14.00 CW 599 599
25.05.2014 20:42 DK1LRS P3N CYPRUS 80m 3.500 CW 599 599
25.05.2014 20:29 DK2BJ P3N CYPRUS 40m 7.001 CW 599 599
25.05.2014 20:20 DJ5QV P3N CYPRUS 40m 7 CW 599 599
25.05.2014 20:08 OL8M OK1DRQ P3N CYPRUS 20m 14.0 CW 599 599
25.05.2014 18:41 DF5BX P3N CYPRUS 15m 21.00 CW 599 599
25.05.2014 17:09 DL3EBX P3N CYPRUS 15m 21.01 CW 599 599
25.05.2014 14:37 DL5AN P3N CYPRUS 15m 21.0428 CW 599 599 CQ-WPX-CW
25.05.2014 11:27 DL3KWR P3N CYPRUS 15m 21.035 CW 599 599
25.05.2014 10:32 LX1NO P3N CYPRUS 10m 28 CW 599 599
25.05.2014 10:10 DL8PG P3N CYPRUS 10m 28.0030 CW 599 599 CQ-WPX-CW
25.05.2014 10:08 DF4WC P3N CYPRUS 10m 28.0038 CW 599 599 VOLTA
25.05.2014 09:26 DL2DCX P3N CYPRUS 10m 28.0180 CW 599 599 CQ-WPX-CW
25.05.2014 09:11 DJ6TK P3N CYPRUS 10m 28.010 CW 599 599 CQ-WPX-CW
25.05.2014 09:00 HA7LW P3N CYPRUS 10m 28.0041 CW 599 599
25.05.2014 08:58 ON5ZO P3N CYPRUS 10m 28 CW 599 599
25.05.2014 08:51 DF8JK P3N CYPRUS 10m 28.0050 CW 599 599
25.05.2014 08:31 DK8ZZ P3N CYPRUS 10m 28.0040 CW 599 599 ARRL-DX-SS
25.05.2014 08:24 DL3EBX P3N CYPRUS 10m 28.00 CW 599 599
25.05.2014 08:07 DK3KD P3N CYPRUS 10m 28.037 CW 599 599
25.05.2014 08:07 DP3D DK3KD P3N CYPRUS 10m 28.037 CW 599 599 CQ-WPX-CW
25.05.2014 07:35 DK3QZ P3N CYPRUS 10m 28.022 CW 599 599 CQ-WPX-CW
25.05.2014 07:20 DJ5QV P3N CYPRUS 10m 28 CW 599 599
25.05.2014 06:10 YO4AAC P3N CYPRUS 10m 28.0040 CW 599 599 CQ-WPX-CW
25.05.2014 05:57 DP3D DK3KD P3N CYPRUS 20m 14.031 CW 599 599 CQ-WPX-CW
25.05.2014 05:57 DK3KD P3N CYPRUS 20m 14.031 CW 599 599
25.05.2014 05:09 DL5YL P3N CYPRUS 20m 14 CW 599 599
25.05.2014 04:34 HA7LW P3N CYPRUS 40m 7.0037 CW 599 599
25.05.2014 04:28 ON5ZO P3N CYPRUS 40m 7 CW 599 599
25.05.2014 04:02 DL7FA P3N CYPRUS 20m 14.0039 CW 599
25.05.2014 03:48 DJ0SP P3N CYPRUS 40m 7.063 CW 599 599 WPX_C
25.05.2014 02:10 DL7FA P3N CYPRUS 40m 7.00162 CW 599
24.05.2014 23:57 DL3EBX P3N CYPRUS 20m 14.01 CW 599 599
24.05.2014 22:42 DL1EFW P3N CYPRUS 40m 7.003 CW 599 599
24.05.2014 22:12 DL3KWF P3N CYPRUS 80m 3.519 CW 599 599
24.05.2014 21:58 DK8ZZ P3N CYPRUS 80m 3.50100 CW 599 599 ARRL-DX-SS
24.05.2014 21:57 DF9TS P3N CYPRUS 80m 3.501 CW 599 599 CQ-WPX-CW
24.05.2014 21:10 DG8KAD P3N CYPRUS 20m 14.002 CW 599 599
24.05.2014 21:01 9G5ZZ DL1CW P3N CYPRUS 20m 14 CW 599
24.05.2014 20:20 DK3QZ P3N CYPRUS 40m 7.007 CW 599 599 CQ-WPX-CW
24.05.2014 20:03 LX1NO P3N CYPRUS 40m 7 CW 599 599
24.05.2014 19:56 DL3KWF P3N CYPRUS 40m 7.007 CW 599 599
24.05.2014 19:43 DJ2YE P3N CYPRUS 40m 7 CW 599 599
24.05.2014 19:29 DL1DTL P3N CYPRUS 20m 14.010 CW 599 599
24.05.2014 19:22 ON5ZO P3N CYPRUS 20m 14 CW 599 599
24.05.2014 17:34 DG8KAD P3N CYPRUS 15m 21.001 CW 599 599
24.05.2014 17:32 DK8ZZ P3N CYPRUS 15m 21.0970 CW 599 599 ARRL-DX-SS
24.05.2014 17:07 DL3KWF P3N CYPRUS 20m 14.026 CW 599 599
24.05.2014 16:51 DL2DCX P3N CYPRUS 20m 14.0003 CW 599 599 CQ-WPX-CW
24.05.2014 16:20 DL5JQ P3N CYPRUS 20m 14.000 CW 599 599 CQ-WPX-CW
24.05.2014 15:52 DL1EFW P3N CYPRUS 15m 21.007 CW 599 599
24.05.2014 14:22 9G5ZZ DL1CW P3N CYPRUS 15m 21 CW 599
24.05.2014 13:59 DF7ZS P3N CYPRUS 15m 21.0000 CW 599 599
24.05.2014 13:35 DL5ZBA P3N CYPRUS 15m 21 CW 599 599
24.05.2014 13:00 DL5YL P3N CYPRUS 15m 21 CW 599 599
24.05.2014 10:40 9G5ZZ DL1CW P3N CYPRUS 10m 28 CW 599
24.05.2014 09:35 DJ6TK P3N CYPRUS 15m 21.010 CW 599 599 CQ-WPX-CW
24.05.2014 09:33 HA7LW P3N CYPRUS 15m 21.0137 CW 599 599
24.05.2014 08:43 YO4AAC P3N CYPRUS 10m 28.0010 CW 599 599 CQ-WPX-CW
24.05.2014 08:25 ON5ZO P3N CYPRUS 15m 21 CW 599 599
24.05.2014 08:22 DL3KWF P3N CYPRUS 15m 21.006 CW 599 599
24.05.2014 08:16 YO4AAC P3N CYPRUS 15m 21.0010 CW 599 599 CQ-WPX-CW
24.05.2014 07:53 DL7FA P3N CYPRUS 15m 21.0010 CW 599
24.05.2014 07:34 LX1NO P3N CYPRUS 15m 21 CW 599 599
24.05.2014 07:26 DJ0SP P3N CYPRUS 15m 21.000 CW 599 599 WPX_C
24.05.2014 06:49 DL3HAH P3N CYPRUS 15m 21.031 CW 599 599 CQ-WPX-CW
24.05.2014 06:21 YO4AAC P3N CYPRUS 15m 21.0011 CW 599 599 CQ-WPX-CW
24.05.2014 04:45 DJ0SP P3N CYPRUS 20m 14.041 CW 599 599 WPX_C
24.05.2014 04:03 HA7LW P3N CYPRUS 20m 14.0032 CW 599 599
24.05.2014 03:52 YO9HP P3N CYPRUS 20m 14.0675 CW 599 599 CQ-WPX-CW
24.05.2014 02:10 DK3KD P3N CYPRUS 80m 3.516 CW 599 599
24.05.2014 02:10 DP3D DK3KD P3N CYPRUS 80m 3.516 CW 599 599 CQ-WPX-CW
24.05.2014 01:52 DK2DQ P3N CYPRUS 40m 7.00057 CW 599 599 CQ-WPX-CW
24.05.2014 00:38 DL1EKC P3N CYPRUS 20m 14.038 CW 599 599 CQ-WPX-CW
24.05.2014 00:28 DL1EKC P3N CYPRUS 20m 14.038 CW 599 599 CQ-WPX-CW
24.11.2013 22:34 DL8ZAJ P3N CYPRUS 40m 7.006 CW 599 599
24.11.2013 22:18 DJ5QV P3N CYPRUS 40m 7 CW 599 599
24.11.2013 21:36 DF4XX P3N CYPRUS 160m 1.828 CW 599 599 CQ-WW-CW
24.11.2013 20:57 DP4M DJ4MH P3N CYPRUS 80m 3.502 CW 599 599
24.11.2013 19:54 DF4XX P3N CYPRUS 80m 3.516 CW 599 599 CQ-WW-CW
24.11.2013 19:16 DL1OLI P3N CYPRUS 40m 7 CW 599 599
24.11.2013 19:11 DJ2YE P3N CYPRUS 40m 7 CW 599 599
24.11.2013 18:58 DH6DAO P3N CYPRUS 40m 7.01000 CW 599 599 WWDXC
24.11.2013 18:44 DJ6QT P3N CYPRUS 40m 7.05691 CW 599 599 CQ-WW-CW
24.11.2013 18:41 DF5BX P3N CYPRUS 40m 7.10 CW 599 599
24.11.2013 17:27 DJ8OG P3N CYPRUS 20m 14.0287 CW 599 599
24.11.2013 17:07 DH6DAO P3N CYPRUS 20m 14.0100 CW 599 599 WWDXC
24.11.2013 15:35 DK1LRS P3N CYPRUS 20m 14.066 CW 599 599
24.11.2013 14:23 DG8KAD P3N CYPRUS 10m 28.062 CW 599 599
24.11.2013 14:03 DK7ZH P3N CYPRUS 10m 28.063 CW 599
24.11.2013 13:33 DK2DQ P3N CYPRUS 20m 14.0001 CW 599 599 CQ-WW-CW
24.11.2013 13:22 DL8SCG P3N CYPRUS 20m 14.050 CW 599 599 DARC-WAEDC
24.11.2013 12:52 DL4AC P3N CYPRUS 15m 21.0001 CW 599 599 CQ-WW-CW
24.11.2013 12:47 DF4XX P3N CYPRUS 15m 21.027 CW 599 599 CQ-WW-CW
24.11.2013 12:22 DL5YL P3N CYPRUS 15m 21 CW 599 599
24.11.2013 12:03 DL4MFM P3N CYPRUS 15m 21.000 CW 599 599
24.11.2013 11:22 DK2DQ P3N CYPRUS 10m 28.0029 CW 599 599 CQ-WW-CW
24.11.2013 11:12 DL8SCG P3N CYPRUS 10m 28.019 CW 599 599 DARC-WAEDC
24.11.2013 10:41 DF5BX P3N CYPRUS 10m 28.00 CW 599 599
24.11.2013 10:34 DK1LRS P3N CYPRUS 10m 28.004 CW 599 599
24.11.2013 09:50 DL5YM P3N CYPRUS 10m 28 CW 599 599
24.11.2013 09:48 DF6QV P3N CYPRUS 10m 28 CW 599 599
24.11.2013 09:38 DF6QC P3N CYPRUS 10m 28 CW
24.11.2013 09:34 OP4A P3N CYPRUS 10m 28.0049 CW 599 599
24.11.2013 09:31 DL5JQ P3N CYPRUS 10m 28.002 CW 599 599 CQ-WW-CW
24.11.2013 09:10 DL5YM P3N CYPRUS 15m 21 CW 599 599
24.11.2013 08:54 DL8SCG P3N CYPRUS 15m 21.013 CW 599 599 DARC-WAEDC
24.11.2013 08:52 DL2DCX P3N CYPRUS 15m 21.0002 CW 599 599
24.11.2013 07:12 DF5WW P3N CYPRUS 15m 21.0100 CW 599 599
24.11.2013 06:47 DL5ZBA P3N CYPRUS 15m 21.0100 CW 599
24.11.2013 06:41 DJ6QT P3N CYPRUS 15m 21.0098 CW 599 599 CQ-WW-CW
24.11.2013 04:52 DF8XC P3N CYPRUS 40m 7 CW 599
24.11.2013 04:45 DJ8OG P3N CYPRUS 40m 7.0012 CW 599 599
24.11.2013 03:24 LX1NO P3N CYPRUS 160m 1.8 CW 599 599
24.11.2013 02:48 DK2DQ P3N CYPRUS 80m 3.52662 CW 599 599 CQ-WW-CW
24.11.2013 02:11 DL8SCG P3N CYPRUS 80m 3.533 CW 599 599 DARC-WAEDC
24.11.2013 02:08 OQ5M ON5ZO P3N CYPRUS 80m 3.5 CW 599 599
24.11.2013 01:35 DO9ST P3N CYPRUS 80m 3.511 CW 599 599
24.11.2013 01:21 DJ5QV P3N CYPRUS 80m 3.5 CW 599 599
24.11.2013 01:21 DL4MFM P3N CYPRUS 80m 3.500 CW 599 599
24.11.2013 00:11 DK0IU DJ6TK P3N CYPRUS 160m 1.826 CW 599 599 CQ-WW-CW
23.11.2013 21:30 DJ6QT P3N CYPRUS 80m 3.50090 CW 599 599 CQ-WW-CW
23.11.2013 18:42 DJ2RG P3N CYPRUS 40m 7.009 CW 599 599 WWDXC
23.11.2013 17:16 DF6QC P3N CYPRUS 20m 14 CW
23.11.2013 17:07 DL5YM P3N CYPRUS 20m 14 CW 599 599
23.11.2013 17:02 OQ5M ON5ZO P3N CYPRUS 20m 14 CW 599 599
23.11.2013 16:25 DF6QV P3N CYPRUS 20m 14 CW 599 599
23.11.2013 16:14 DJ5QV P3N CYPRUS 20m 14 CW 599 599
23.11.2013 16:03 DL5YL P3N CYPRUS 20m 14 CW 599 599
23.11.2013 14:53 DL4MFM P3N CYPRUS 10m 28.000 CW 599 599
23.11.2013 14:04 DK5DQ P3N CYPRUS 10m 28.147 CW 599 599
23.11.2013 13:11 DF4WC P3N CYPRUS 15m 21.0069 CW 599 599 DARC-WAEDC
23.11.2013 12:38 DK2DQ P3N CYPRUS 15m 21.0069 CW 599 599 CQ-WW-CW
23.11.2013 12:30 DF6QV P3N CYPRUS 15m 21 CW 599 599
23.11.2013 11:28 OP4A P3N CYPRUS 15m 21.0670 CW 599 599
23.11.2013 11:25 OL8M OK1DRQ P3N CYPRUS 15m 21.0 CW 599 599
23.11.2013 11:05 OQ5M ON5ZO P3N CYPRUS 15m 21 CW 599 599
23.11.2013 10:17 DF5WW P3N CYPRUS 10m 28.0098 CW 599 599
23.11.2013 09:48 DF4XX P3N CYPRUS 10m 28.071 CW 599 599 CQ-WW-CW
23.11.2013 08:43 DF4WC P3N CYPRUS 10m 28.0096 CW 599 599 DARC-WAEDC
23.11.2013 08:41 OQ5M ON5ZO P3N CYPRUS 10m 28 CW 599 599
23.11.2013 08:31 LX1NO P3N CYPRUS 10m 28 CW 599 599
23.11.2013 06:30 YO9HP P3N CYPRUS 10m 28.0790 CW 599 599 CQ-WW-CW
23.11.2013 06:18 HB9DAX P3N CYPRUS 20m 14.009 CW 599
23.11.2013 05:47 DF4XX P3N CYPRUS 40m 7.049 CW 599 599 CQ-WW-CW
23.11.2013 04:53 DL5YM P3N CYPRUS 40m 7 CW 599 599
23.11.2013 04:34 DK5DQ P3N CYPRUS 40m 7.048 CW 599 599
23.11.2013 03:55 DL5YM P3N CYPRUS 80m 3.5 CW 599 599
23.11.2013 02:48 DL8SCG P3N CYPRUS 40m 7.062 CW 599 599 DARC-WAEDC
23.11.2013 01:57 DK2DQ P3N CYPRUS 40m 7.00030 CW 599 599 CQ-WW-CW
23.11.2013 00:53 OP4A P3N CYPRUS 40m 7.00122 CW 599 599
23.11.2013 00:11 OQ5M ON5ZO P3N CYPRUS 40m 7 CW 599 599
03.11.2013 11:57 OP4A P3N CYPRUS 15m 21.0098 CW 599 599
03.11.2013 11:37 DJ5QV P3N CYPRUS 15m 21 CW 599 599
03.11.2013 10:17 DL5JQ P3N CYPRUS 10m 28.020 CW 599 599 UKRAINIAN
03.11.2013 09:00 DL4AC P3N CYPRUS 10m 28.0139 CW 599 599 UKRAINIAN-
03.11.2013 00:38 DL5JQ P3N CYPRUS 80m 3.514 CW 599 599 UKRAINIAN
03.11.2013 00:04 DJ5QV P3N CYPRUS 40m 7 CW 599 599
02.11.2013 22:35 DJ5QV P3N CYPRUS 80m 3.5 CW 599 599
02.11.2013 19:39 DL5JQ P3N CYPRUS 40m 7.007 CW 599 599 UKRAINIAN
02.11.2013 19:33 DJ2RG P3N CYPRUS 40m 7 CW 599 599
02.11.2013 19:32 DL3KWF P3N CYPRUS 40m 7.004 CW 599 599
02.11.2013 16:09 OK4RQ OK1DRQ P3N CYPRUS 20m 14.0 CW 599 599
02.11.2013 13:21 DJ5QV P3N CYPRUS 10m 28 CW 599 599
14.07.2013 11:03 DL5JQ P3N CYPRUS 15m 21.000 CW 599 599
14.07.2013 08:19 DL5YM P3N CYPRUS 10m 28 CW 599 599
14.07.2013 07:00 DL5YL P3N CYPRUS 10m 28 CW 599 599
14.07.2013 06:10 DL3KWF P3N CYPRUS 20m 14.005 CW 599 599
14.07.2013 05:48 OL8M OK1DRQ P3N CYPRUS 15m 21.0 CW 599 599
14.07.2013 04:51 DL5YM P3N CYPRUS 20m 14 CW 599 599
14.07.2013 02:24 DL0FC DJ8OG P3N CYPRUS 80m 3.54760 CW 599 599 IARU-HF
14.07.2013 01:44 DL5YL P3N CYPRUS 40m 7 CW 599 599
14.07.2013 01:42 OL8M OK1DRQ P3N CYPRUS 40m 7.0 CW 599 599
14.07.2013 00:35 DJ1AA P3N CYPRUS 80m 3.5090 CW 599 599
14.07.2013 00:20 DL3KWR P3N CYPRUS 80m 3.509 CW 599 599
14.07.2013 00:14 DL5YM P3N CYPRUS 80m 3.5 CW 599 599
13.07.2013 23:44 OQ5M ON5ZO P3N CYPRUS 40m 7 CW 599 599
13.07.2013 22:57 DL5JQ P3N CYPRUS 40m 7.028 CW 599 599
13.07.2013 22:53 DJ1AA P3N CYPRUS 40m 7.0090 CW 599 599
13.07.2013 21:32 OL8M OK1DRQ P3N CYPRUS 20m 14.0 CW 599 599
13.07.2013 21:04 YO9HP P3N CYPRUS 20m 14.0248 CW 599 599 IARU-HF
13.07.2013 21:03 OQ5M ON5ZO P3N CYPRUS 20m 14 CW 599 599
13.07.2013 20:57 DL8SCG P3N CYPRUS 20m 14.050 CW 599 599
13.07.2013 20:33 DL0FC DJ5QV P3N CYPRUS 20m 14.0482 CW 599 599 IARU-HF
13.07.2013 20:27 DQ2X DL2DCX P3N CYPRUS 20m 14.0248 CW 599 599 IARU-HF
13.07.2013 20:26 DF8XC P3N CYPRUS 20m 14 CW 599
13.07.2013 20:19 DF5WW P3N CYPRUS 20m 14.0246 CW 599 599
13.07.2013 18:26 DJ2RG P3N CYPRUS 15m 21.006 CW 599 599 IARU-HF
13.07.2013 17:54 OQ5M ON5ZO P3N CYPRUS 10m 28 CW 599 599
13.07.2013 15:36 DL0FC DF3FS P3N CYPRUS 15m 21.0409 CW 599 599 IARU-HF
13.07.2013 15:34 DL5YM P3N CYPRUS 15m 21 CW 599 599
13.07.2013 15:27 DL5YL P3N CYPRUS 15m 21 CW 599 599
13.07.2013 15:09 YO9HP P3N CYPRUS 15m 21.0063 CW 599 599 IARU-HF
13.07.2013 15:06 DF8XC P3N CYPRUS 15m 21 CW 599
13.07.2013 14:41 DJ1AA P3N CYPRUS 15m 21.0060 CW 599 599
13.07.2013 14:33 OQ5M ON5ZO P3N CYPRUS 15m 21 CW 599 599
13.07.2013 12:23 DL3KWF P3N CYPRUS 15m 21.013 CW 599 599
26.05.2013 21:09 OL8M OK1DRQ P3N CYPRUS 20m 14.0 CW 599 599
26.05.2013 20:41 DL8ZAJ P3N CYPRUS 15m 21.028 CW 599 599
26.05.2013 20:00 OL8M OK1DRQ P3N CYPRUS 15m 21.0 CW 599 599
26.05.2013 19:19 DF1LON P3N CYPRUS 40m 7 CW 599 599
26.05.2013 18:03 HB9DAX P3N CYPRUS 20m 14.023 CW 599
26.05.2013 16:10 DL1YFF P3N CYPRUS 15m 21.0236 CW 599 599
26.05.2013 15:07 DF7ZS P3N CYPRUS 15m 21.014 CW 599 599
26.05.2013 14:53 DK2DQ P3N CYPRUS 20m 14.0070 CW 599 599 CQ-WPX-CW
26.05.2013 14:22 OK4RQ OK1DRQ P3N CYPRUS 15m 21.0 CW 599 599
26.05.2013 14:22 OK1OFM OK1DRQ P3N CYPRUS 15m 21.0 CW 599 599
26.05.2013 13:27 DF1LON P3N CYPRUS 15m 21 CW 599 599
26.05.2013 13:00 DK2DQ P3N CYPRUS 15m 21.0140 CW 599 599 CQ-WPX-CW
26.05.2013 12:32 DL3KWR P3N CYPRUS 15m 21.014 CW 599 599
26.05.2013 12:29 DL5AOJ P3N CYPRUS 15m 21.014 CW 599 599
26.05.2013 11:54 DF5BX P3N CYPRUS 15m 21.01 CW 599 599
26.05.2013 11:41 DJ5QV P3N CYPRUS 15m 21 CW 599 599
26.05.2013 11:30 DF8XC P3N CYPRUS 15m 21 CW 599
26.05.2013 10:20 OP4A P3N CYPRUS 15m 21.0083 CW 599 599
26.05.2013 10:12 DL4AC P3N CYPRUS 15m 21.0083 CW 599 599 CQ-WPX-CW
26.05.2013 09:53 DJ7JC P3N CYPRUS 15m 21.0000 CW 599 599 DX
26.05.2013 09:52 DL5ZBA P3N CYPRUS 15m 21.0080 CW 599
26.05.2013 08:37 DJ6TK P3N CYPRUS 15m 21.010 CW 599 599 CQ-WPX-CW
26.05.2013 07:57 YO4AAC P3N CYPRUS 10m 28.0174 CW 599 599 CQ-WPX-CW
26.05.2013 07:19 DL5YL P3N CYPRUS 15m 21 CW 599 599
26.05.2013 05:01 DL5AOJ P3N CYPRUS 20m 14.000 CW 599 599
26.05.2013 03:33 DJ2RG P3N CYPRUS 40m 7 CW 599 599
26.05.2013 01:54 DL8SCG P3N CYPRUS 80m 3.540 CW 599 599
26.05.2013 00:10 DJ2YE P3N CYPRUS 40m 7 CW 599 599
25.05.2013 23:59 DF8XC P3N CYPRUS 40m 7 CW 599
25.05.2013 23:23 DL5YM P3N CYPRUS 40m 7 CW 599 599
25.05.2013 23:19 DL3KWR P3N CYPRUS 40m 7.009 CW 599 599
25.05.2013 23:03 DF8XC P3N CYPRUS 80m 3.5 CW 599
25.05.2013 23:00 DL5YM P3N CYPRUS 80m 3.5 CW 599 599
25.05.2013 22:51 DF5BX P3N CYPRUS 80m 3.50 CW 599 599
25.05.2013 21:52 DJ5QV P3N CYPRUS 80m 3.5 CW 599 599
25.05.2013 21:32 OQ5M ON5ZO P3N CYPRUS 80m 3.5 CW 599 599
25.05.2013 19:05 DL4AC P3N CYPRUS 40m 7.00184 CW 599 599 CQ-WPX-CW
25.05.2013 18:13 DL3KWF P3N CYPRUS 40m 7.008 CW 599 599
25.05.2013 17:47 DF5BX P3N CYPRUS 20m 14.02 CW 599 599
25.05.2013 17:23 DJ7JC P3N CYPRUS 20m 14.0000 CW 599 599 DX
25.05.2013 16:25 DF1LON P3N CYPRUS 20m 14 CW 599 599
25.05.2013 16:22 DJ5QV P3N CYPRUS 20m 14 CW 599 599
25.05.2013 16:17 YO9HP P3N CYPRUS 20m 14.0859 CW 599 599 CQ-WPX-CW
25.05.2013 16:13 DP4M DJ4MH P3N CYPRUS 20m 14.000 CW 599 599 CQ-WPX-CW
25.05.2013 16:12 DJ0SP P3N CYPRUS 20m 14 CW 599
25.05.2013 16:07 OQ5M ON5ZO P3N CYPRUS 20m 14 CW 599 599
25.05.2013 14:36 DC3RJ P3N CYPRUS 20m 14.007 CW 599
25.05.2013 13:51 DL5ZBA P3N CYPRUS 20m 14.0080 CW 599
25.05.2013 13:42 DF8XC P3N CYPRUS 20m 14 CW 599
25.05.2013 13:22 DL5YL P3N CYPRUS 20m 14 CW 599 599
25.05.2013 12:41 YO4AAC P3N CYPRUS 20m 14.0076 CW 599 599 CQ-WPX-CW
25.05.2013 12:38 DJ6TK P3N CYPRUS 20m 14.020 CW 599 599 CQ-WPX-CW
25.05.2013 09:30 LX4A LX1NO P3N CYPRUS 15m 21 CW 599 599
25.05.2013 09:22 DL3KWF P3N CYPRUS 15m 21.016 CW 599 599
25.05.2013 09:18 OZ1IKY OZ7AM P3N CYPRUS 15m 21.0290 CW 599 599 CQ-WW-SSB
25.05.2013 09:05 OQ5M ON5ZO P3N CYPRUS 15m 21 CW 599 599
25.05.2013 08:55 YO4KAK YO4AAC P3N CYPRUS 15m 21.0161 CW 599 599 CQ-WPX-CW
25.05.2013 07:52 OZ1IKY OZ7AM P3N CYPRUS 20m 14.0350 CW 599 599 CQ-WW-SSB
25.05.2013 07:50 DL3KWF P3N CYPRUS 20m 14.025 CW 599 599
25.05.2013 07:46 YO4KAK YO4AAC P3N CYPRUS 20m 14.0108 CW 599 599 CQ-WPX-CW
25.05.2013 07:37 DL4AC P3N CYPRUS 20m 14.0059 CW 599 599 CQ-WPX-CW
25.05.2013 07:34 DL3KWR P3N CYPRUS 20m 14.006 CW 599 599
25.05.2013 05:55 DL8SCG P3N CYPRUS 20m 14.050 CW 599 599
25.05.2013 04:39 DL5YM P3N CYPRUS 20m 14 CW 599 599
25.05.2013 03:12 DL8SCG P3N CYPRUS 40m 7.033 CW 599 599
25.05.2013 01:37 OQ5M ON5ZO P3N CYPRUS 40m 7 CW 599 599
25.05.2013 01:26 DJ7JC P3N CYPRUS 40m 7.00000 CW 599 599 DX
25.05.2013 00:54 DJ5QV P3N CYPRUS 40m 7 CW 599 599
17.03.2013 11:28 YO9HP P3N CYPRUS 15m 21.0297 CW 599 599 RDXC
17.03.2013 11:08 CT9/DL3KWF DL3KWF P3N CYPRUS 15m 21.006 CW 599 599
17.03.2013 10:09 DF1LON P3N CYPRUS 15m 21 CW 599 599
17.03.2013 09:51 DL5YL P3N CYPRUS 15m 21 CW 599 599
17.03.2013 08:33 OP4A P3N CYPRUS 15m 21.0133 CW 599 599
17.03.2013 07:54 LX1NO P3N CYPRUS 20m 14 CW 599 599
17.03.2013 06:51 OL8M OK1DRQ P3N CYPRUS 20m 14.0 CW 599 599
17.03.2013 06:36 HB9DAX P3N CYPRUS 20m 14.000 CW 599
17.03.2013 02:52 DJ5QV P3N CYPRUS 40m 7 CW 599 599
16.03.2013 20:00 DL1CW P3N CYPRUS 40m 7.02512 CW 599 599 RDXC
16.03.2013 19:26 DF8XC P3N CYPRUS 20m 14 CW 599
16.03.2013 14:59 DF4WC P3N CYPRUS 10m 28.0436 CW 599 599 DARC-10M
16.03.2013 14:55 DJ6TK P3N CYPRUS 10m 28.010 CW 599 599 RDXC
16.03.2013 13:51 DL7FA P3N CYPRUS 10m 28.0050 CW 599
16.03.2013 12:46 DL5YL P3N CYPRUS 10m 28 CW 599 599
16.03.2013 12:26 DL5YM P3N CYPRUS 10m 28 CW 599 599
25.11.2012 00:18 DJ5QV P3N CYPRUS 40m 7 CW 599 599
24.11.2012 22:36 DF4PD P3N CYPRUS 40m 7.001 CW 599 599
24.11.2012 20:49 DL8PG P3N CYPRUS 40m 7.00000 CW 599 599 CQ-WW-CW
24.11.2012 20:08 DJ3DQ P3N CYPRUS 40m 7.000 CW 599 599 CQ-WW-CW
24.11.2012 19:00 DJ6QT P3N CYPRUS 40m 7.00070 CW 599 599 CQ-WW-CW
24.11.2012 18:56 DL5YL P3N CYPRUS 40m 7 CW 599 599
24.11.2012 18:25 DL5YL P3N CYPRUS 20m 14 CW 599 599
24.11.2012 18:09 DF4PD P3N CYPRUS 20m 14.074 CW 599 599
24.11.2012 17:50 DK5DQ P3N CYPRUS 20m 14.073 CW 599 599
24.11.2012 17:12 DL8ZAW P3N CYPRUS 20m 14.0736 CW 599 599 CQ-WW-CW
24.11.2012 15:42 DL3KWF P3N CYPRUS 20m 14.036 CW 599 599
24.11.2012 14:26 DL3KWF P3N CYPRUS 15m 21.055 CW 599 599
24.11.2012 13:34 DL3KWR P3N CYPRUS 10m 28.052 CW 599 599
24.11.2012 13:07 DL8ZAJ P3N CYPRUS 15m 21.004 CW 599 599
24.11.2012 11:49 DL8PG P3N CYPRUS 15m 21.0030 CW 599 599 CQ-WW-CW
24.11.2012 10:59 DL1YFF P3N CYPRUS 10m 28.0434 CW 599 599
24.11.2012 10:43 DP4M DJ4MH P3N CYPRUS 10m 28.041 CW 599 599 CQ-WW-CW
24.11.2012 10:24 DF1LON P3N CYPRUS 10m 28 CW 599 599
24.11.2012 10:23 DJ6QT P3N CYPRUS 15m 21.0145 CW 599 599 CQ-WW-CW
24.11.2012 10:12 DL3KWF P3N CYPRUS 10m 28.041 CW 599 599
24.11.2012 09:58 DF4PD P3N CYPRUS 15m 21.014 CW 599 599
24.11.2012 09:12 DL5YL P3N CYPRUS 10m 28 CW 599 599
24.11.2012 08:18 OP4A P3N CYPRUS 15m 21.0035 CW 599 599
24.11.2012 07:51 DL8ZAW P3N CYPRUS 10m 28.0309 CW 599 599 CQ-WW-CW
24.11.2012 07:38 DP4M DJ4MH P3N CYPRUS 15m 21.003 CW 599 599 CQ-WW-CW
24.11.2012 07:09 DJ6TK P3N CYPRUS 10m 28.030 CW 599 599 CQ-WW-CW
24.11.2012 06:51 DL5AN P3N CYPRUS 10m 28.0309 CW 599 599 CQ-WW-CW
24.11.2012 04:52 DL8SCG P3N CYPRUS 40m 7.049 CW 599 599
24.11.2012 04:10 DJ1AA P3N CYPRUS 80m 3.5010 CW 599 599
24.11.2012 04:10 DK0AE DJ1AA P3N CYPRUS 80m 3.5010 CW 599 599
24.11.2012 04:00 OL8M OK1DRQ P3N CYPRUS 80m 3.5 CW 599 599
24.11.2012 03:52 DL8SCG P3N CYPRUS 160m 1.821 CW 599 599
24.11.2012 03:18 DF4PD P3N CYPRUS 160m 1.821 CW 599 599
24.11.2012 01:30 DL8SCG P3N CYPRUS 80m 3.507 CW 599 599
24.11.2012 01:25 DF4PD P3N CYPRUS 80m 3.507 CW 599 599
24.11.2012 00:50 DF7ZS P3N CYPRUS 80m 3.5070 CW 599 599
18.03.2012 11:11 DL5YL P3N CYPRUS 15m 21.006 CW 599 599
18.03.2012 10:40 LX1NO P3N CYPRUS 15m 21 CW 599 599
18.03.2012 08:03 DK7ZT P3N CYPRUS 15m 21.0254 CW 599 599 EPC-WW-DX
18.03.2012 01:21 DP4M DF1HE P3N CYPRUS 80m 3.526 CW 599 599 RDXC
17.03.2012 22:37 CT9/DL3KWF DL3KWF P3N CYPRUS 40m 7.016 CW 599 599
17.03.2012 21:08 IK/AL3T DL7ET P3N CYPRUS 40m 7.000 CW 599 599
17.03.2012 21:08 DL7ET P3N CYPRUS 40m 7.000 CW 599 599
17.03.2012 17:40 CT9/DL3KWR DL3KWR P3N CYPRUS 20m 14.054 CW 599 599
17.03.2012 17:02 DL5ZBA P3N CYPRUS 20m 14.0010 CW 599
17.03.2012 16:42 OL8M OK1DRQ P3N CYPRUS 20m 14.0 CW 599 599
17.03.2012 14:41 DL8PG P3N CYPRUS 20m 14.0010 CW 599 599 RDXC
17.03.2012 14:09 CT9/DL3KWF DL3KWF P3N CYPRUS 15m 21.048 CW 599 599
17.03.2012 12:50 DL5YM P3N CYPRUS 15m 21 CW 599 599
17.03.2012 12:29 OP4A P3N CYPRUS 15m 21 CW 599 599
17.03.2012 12:12 DL5YM P3N CYPRUS 20m 14 CW 599 599
17.03.2012 12:05 DL8PG P3N CYPRUS 15m 21.0330 CW 599 599 RDXC
06.11.2011 11:33 DK7ZH P3N CYPRUS 20m 14.027 CW 599
06.11.2011 11:01 DK7ZH P3N CYPRUS 10m 28.017 CW 599
06.11.2011 10:16 ON6LY P3N CYPRUS 15m 21 CW 599 599
06.11.2011 08:14 ON6LY P3N CYPRUS 10m 28 CW 599 599
06.11.2011 04:46 DL5YL P3N CYPRUS 40m 7.027 CW 599 599
06.11.2011 04:18 DL5YL P3N CYPRUS 80m 3.522 CW 599 599
06.11.2011 01:48 ON6LY P3N CYPRUS 80m 3.5 CW 599 599
05.11.2011 21:27 DK7ZH P3N CYPRUS 80m 3.508 CW 599
05.11.2011 20:51 DF2JP P3N CYPRUS 80m 3.5 CW 599 599
05.11.2011 20:03 DL8PG P3N CYPRUS 40m 7.01900 CW 599 599 UKRAINIAN
05.11.2011 20:01 DK7ZH P3N CYPRUS 40m 7.019 CW 599
05.11.2011 18:10 DL7FA P3N CYPRUS 20m 14.0215 CW 599 599
05.11.2011 17:21 DL3KWR P3N CYPRUS 20m 14.024 CW 599 599
05.11.2011 16:59 DL5YL P3N CYPRUS 20m 14.024 CW 599 599
05.11.2011 14:51 DL5YL P3N CYPRUS 10m 28.018 CW 599 599
05.11.2011 14:29 DL8PG P3N CYPRUS 15m 21.0230 CW 599 599 UKRAINIAN
05.11.2011 14:13 DL3KWF P3N CYPRUS 15m 21.023 CW 599 599
05.11.2011 14:10 DL4ME P3N CYPRUS 15m 21.0231 CW 599 599 DX
05.11.2011 13:32 DJ6TK P3N CYPRUS 10m 28.010 CW 599 599 UKRAINIAN
05.11.2011 13:20 DL8PG P3N CYPRUS 10m 28.0330 CW 599 599 UKRAINIAN
05.11.2011 12:30 DL3KWF P3N CYPRUS 10m 28.033 CW 599 599
20.03.2011 11:22 DL4ME P3N CYPRUS 15m 21.0130 CW 599 599 DX
20.03.2011 11:13 CT9/DL3KWF DL3KWF P3N CYPRUS 15m 21.010 CW 599 599
20.03.2011 09:44 CT9/DL3KWR DL3KWR P3N CYPRUS 20m 14.012 CW 599 599
20.03.2011 05:16 DK7ZT P3N CYPRUS 40m 7.02400 CW 599 599 EA-PSK
20.03.2011 03:18 YO9HP P3N CYPRUS 40m 7.01697 CW 599 599 RDXC
20.03.2011 00:43 DK5DQ P3N CYPRUS 80m 3.511 CW 599 599
20.03.2011 00:21 DL4ME P3N CYPRUS 40m 7.00026 CW 599 599 DX
19.03.2011 21:56 DL1CW P3N CYPRUS 80m 3.501 CW 599 599
19.03.2011 21:39 DK7ZT P3N CYPRUS 80m 3.50080 CW 599 599 EA-PSK
19.03.2011 19:35 PG7V P3N CYPRUS 40m 7.00817 CW 599 599
19.03.2011 14:54 DL4ME P3N CYPRUS 20m 14.0000 CW 599 599 DX
19.03.2011 14:50 ON6LY P3N CYPRUS 20m 14 CW 599 599
19.03.2011 13:55 DJ7EC P3N CYPRUS 15m 21.000 CW 599 599
19.03.2011 12:09 PG7V P3N CYPRUS 15m 21.0034 CW 599 599
19.03.2011 12:04 DF4PD P3N CYPRUS 15m 21.003 CW 599 599
28.11.2010 22:37 DK1LRS P3N CYPRUS 40m 7 CW 599 599
28.11.2010 22:10 DL1YFF P3N CYPRUS 40m 7.022 CW 599 599
28.11.2010 20:19 DK8EY P3N CYPRUS 40m 7.02216 CW 599 599
28.11.2010 20:15 DL4AC P3N CYPRUS 40m 7.02210 CW 599 599 CQ-WW-CW
28.11.2010 19:53 DL4ME P3N CYPRUS 40m 7.02220 CW 599 599 DX
28.11.2010 19:14 DJ1AA P3N CYPRUS 20m 14.0980 CW 599 599
28.11.2010 19:14 DK0AE DJ1AA P3N CYPRUS 20m 14.0980 CW 599 599
28.11.2010 18:26 DL4ME P3N CYPRUS 80m 3.53992 CW 599 599 DX
28.11.2010 18:05 DH6DAO P3N CYPRUS 15m 21.0100 CW 599 599 WWDXC
28.11.2010 17:48 DD4DA P3N CYPRUS 20m 14 CW 599 599 CQ-WW-CW
28.11.2010 17:18 DR20MVP DL3KWF P3N CYPRUS 40m 7.009 CW 599 599
28.11.2010 16:48 DF8XC P3N CYPRUS 20m 14 CW 599
28.11.2010 16:21 ON6LY FRANCIS P3N CYPRUS 20m 14 CW 599 599
28.11.2010 14:30 DK7ZH P3N CYPRUS 15m 21.040 CW 599
28.11.2010 14:09 YO4AAC P3N CYPRUS 20m 14.021 CW 599 599 WWDXC
28.11.2010 11:38 DF8XC P3N CYPRUS 15m 21 CW 599
28.11.2010 11:08 HB9DAX P3N CYPRUS 15m 21.036 CW 599
28.11.2010 09:35 HB9DAX P3N CYPRUS 10m 28.032 CW 599
28.11.2010 08:57 DL5YL P3N CYPRUS 10m 28.000 CW 599 599
28.11.2010 08:29 DF4WC P3N CYPRUS 10m 28.0314 CW 599 599 CQ-WW-CW
28.11.2010 08:27 ON6LY FRANCIS P3N CYPRUS 10m 28 CW 599 599
28.11.2010 06:55 OL8M OK1DRQ P3N CYPRUS 15m 21.0 CW 599 599
28.11.2010 05:17 DF6WE P3N CYPRUS 40m 7 CW 599 599 CQ-WW-CW
28.11.2010 05:10 ON6LY FRANCIS P3N CYPRUS 40m 7 CW 599 599
28.11.2010 00:25 DK7ZH P3N CYPRUS 40m 7.027 CW 599
27.11.2010 23:43 DJ0SP P3N CYPRUS 80m 3.5 CW 599
27.11.2010 21:03 DD4DA P3N CYPRUS 40m 7 CW 599 599 CQ-WW-CW
27.11.2010 20:52 DL5YL P3N CYPRUS 40m 7.000 CW 599 599
27.11.2010 20:43 DK0AE DJ1AA P3N CYPRUS 40m 7.0160 CW 599 599
27.11.2010 20:43 DJ1AA P3N CYPRUS 40m 7.0160 CW 599 599
27.11.2010 19:34 DF2QZ P3N CYPRUS 20m 14.0000 CW 599 599
27.11.2010 19:18 PI4DX PG7V P3N CYPRUS 20m 14.0339 CW 599 599 CQ-WW-CW
27.11.2010 19:16 DL1DBR P3N CYPRUS 20m 14.0343 CW 599 599 CQ-WW-CW
27.11.2010 19:12 DH6DAO P3N CYPRUS 20m 14.0100 CW 599 599 WWDXC
27.11.2010 18:39 DF6QC P3N CYPRUS 40m 7 CW
27.11.2010 18:29 DL3KWR P3N CYPRUS 40m 7.002 CW 599 599
27.11.2010 16:40 HB9DAX P3N CYPRUS 40m 7.002 CW 599
27.11.2010 16:24 DH6DAO P3N CYPRUS 40m 7.01000 CW 599 599 WWDXC
27.11.2010 16:10 YO4AAC P3N CYPRUS 40m 7.010 CW 599 599 WWDXC
27.11.2010 15:05 DL8SCG P3N CYPRUS 20m 14.054 CW 599 599
27.11.2010 13:41 DJ6TK P3N CYPRUS 10m 28.010 CW 599 599 CQ-WW-CW
27.11.2010 13:17 ON6LY FRANCIS P3N CYPRUS 15m 21 CW 599 599
27.11.2010 12:21 DF6QC P3N CYPRUS 20m 14 CW
27.11.2010 11:54 DL1DBR P3N CYPRUS 15m 21.0370 CW 599 599 CQ-WW-CW
27.11.2010 11:52 DL5YL P3N CYPRUS 15m 21.000 CW 599 599
27.11.2010 11:52 DK1LRS P3N CYPRUS 15m 21 CW 599 599
27.11.2010 11:48 DF6WE P3N CYPRUS 15m 21 CW 599 599 CQ-WW-CW
27.11.2010 11:45 DL3KWR P3N CYPRUS 15m 21.037 CW 599 599
27.11.2010 10:29 DL4ME P3N CYPRUS 15m 21.0186 CW 599 599 DX
27.11.2010 10:13 DK1LRS P3N CYPRUS 20m 14 CW 599 599
27.11.2010 09:57 DL7FA P3N CYPRUS 15m 21.0177 CW 599 599
27.11.2010 09:12 DL4AC P3N CYPRUS 15m 21.0176 CW 599 599 CQ-WW-CW
27.11.2010 04:56 DD4DA P3N CYPRUS 80m 3.5 CW 599 599 CQ-WW-CW
27.11.2010 04:22 YO9HP P3N CYPRUS 40m 7.02849 CW 599 599 CQ-WW-CW
27.11.2010 02:58 ON6LY FRANCIS P3N CYPRUS 80m 3.5 CW 599 599
27.11.2010 02:55 DF4WC P3N CYPRUS 80m 3.54113 CW 599 599 CQ-WW-CW
27.11.2010 02:44 HB9DAX P3N CYPRUS 80m 3.541 CW 599
21.03.2010 11:17 HB9DAX P3N CYPRUS 20m 14.000 CW 599
21.03.2010 10:21 CT9/DL3KWR DL3KWR P3N CYPRUS 20m 14.017 CW 599 599
21.03.2010 09:30 DJ6TK P3N CYPRUS 15m 21.010 CW 599 599 RDXC
21.03.2010 02:43 IV3ZXQ P3N CYPRUS 80m 3.530 CW 599 599
21.03.2010 00:06 DL2YMR P3N CYPRUS 80m 3.5 CW 599 599
20.03.2010 21:58 DL4ME P3N CYPRUS 40m 7.00082 CW 599 599 DX
20.03.2010 20:15 DL8SCG P3N CYPRUS 40m 7.022 CW 599 599
20.03.2010 19:49 YO9HP P3N CYPRUS 40m 7.02064 CW 599 599 RDXC
20.03.2010 19:10 DL4ME P3N CYPRUS 20m 14.0020 CW 599 599 DX
20.03.2010 18:17 DL2YMR P3N CYPRUS 20m 14 CW 599 599
20.03.2010 18:15 DL5YL P3N CYPRUS 20m 14.000 CW 599 599
20.03.2010 18:01 DL2YMR P3N CYPRUS 15m 21 CW 599 599
20.03.2010 17:34 DL4ME P3N CYPRUS 15m 21.0098 CW 599 599 DX
20.03.2010 17:28 DL5YM P3N CYPRUS 15m 21 CW 599 599
20.03.2010 15:01 DL5YM P3N CYPRUS 20m 14 CW 599 599
20.03.2010 14:32 CT9/DL3KWF DL3KWF P3N CYPRUS 15m 21.017 CW 599 599
20.03.2010 14:24 DL8SCG P3N CYPRUS 20m 14.066 CW 599 599
20.03.2010 13:57 DJ7EC P3N CYPRUS 20m 14.005 CW 599 599
20.03.2010 12:52 OL8M OK1DRQ P3N CYPRUS 15m 21.0 CW 599 599

RRDXA Logbook Django app by DF7CB. Copyright (C) 2022, 2023 RRDXA.