Logbook

click to remove filter return to main page

Time station operator DX call DXCC band freq mode sent recv grid contest
19.03.2023 10:02 OE4EIE VR2T HONG KONG 10m 28.0 CW 599 100 599 171 RDXC
19.03.2023 09:26 DK3QZ DK3QZ%40RRDXA.EU VR2T HONG KONG 10m 28.0191 CW 599 294 599 RDXC
14.03.2023 15:42 OE4EIE VR2XAN HONG KONG 10m 28.042 CW 599 599 OL72
11.03.2023 09:28 OE4EIE VR2VRC HONG KONG 10m 28.465 PHONE (SSB) 55 59 OL72
11.03.2023 09:06 OE4EIE VR2XLQ HONG KONG 10m 28.420 PHONE (SSB) 59 59
25.02.2023 16:39 DL1CW VR2CO HONG KONG 20m 14.0335 CW 599 203 599 36 OL72 UBA-DX-CW
04.02.2023 16:44 DL8ZAJ VR2VAZ HONG KONG 30m 10.138 FT8 -15 0 -19 0 OL72
30.01.2023 11:53 DJ2QV VR2UPU HONG KONG 12m FT8
26.01.2023 10:04 DO7PIP VR2ZXP HONG KONG 10m 28.181800 FT8 (MFSK/FT4) -14 -12 OL72
26.01.2023 09:40 DF7CB VR2CO HONG KONG 10m 28.075796 FT8 -07 -12 OL72
26.01.2023 08:41 DJ2QV VR2UPU HONG KONG 10m FT8 (MFSK/FT4)
24.01.2023 09:26 DO7PIP VR2UPU HONG KONG 10m 28.182100 FT8 (MFSK/FT4) -11 -15 OL72
22.01.2023 12:15 DF8XC VR2XAN HONG KONG 10m PHONE (SSB) 59 59
22.01.2023 12:08 OE4EIE VR2XAN HONG KONG 10m 28.450 PHONE (SSB) 59 59 OL72
22.01.2023 11:09 OE4EIE VR2ZXP HONG KONG 10m 28.076 FT8 -08 -14 OL72
21.01.2023 13:07 DJ2QV VR2ZXP HONG KONG 17m FT8
21.01.2023 12:33 OE4EIE VR2XAN HONG KONG 15m 21.248 PHONE (SSB) 59 59 OL72
18.01.2023 09:34 DF7CB VR25XMT HONG KONG 10m 28.076783 FT8 -07 -20
15.01.2023 08:57 DL2DCX VR25XMT HONG KONG 10m 28.1820 FT8 (MFSK/FT4) -07 -11 OL72
08.01.2023 09:50 OE4EIE VR2VAZ HONG KONG 15m 21.074 FT8 -14 -15 OL72
07.01.2023 09:54 OE4EIE VR2UNG/P HONG KONG 10m 28.440 PHONE (SSB) 59 59
30.12.2022 09:41 LX1JH VR2XYL HONG KONG 10m 28.0752 FT8 -04 -09 OL72
24.12.2022 10:07 DK7ZT VR2VUY HONG KONG 10m 28.075436 FT8 -08 -12 OL72
21.12.2022 10:44 LX1JH VR25XMT HONG KONG 12m 24.9168 FT8 +00 -01
14.12.2022 11:37 DF4WC VR25XMT HONG KONG 20m 14.082299 FT8 (MFSK/FT4) +04 -08 OL72
13.12.2022 10:58 LX1JH VR25XMT HONG KONG 15m 21.1410 FT8 (MFSK/FT4) +11 +01
11.12.2022 10:48 LX1JH VR2XAN HONG KONG 10m 28.4370 PHONE (SSB) 59 59 OL72
11.12.2022 08:41 DL5YM VR2NC HONG KONG 10m CW 599 599
10.12.2022 09:53 DK5DQ VR2XAN HONG KONG 10m 28.437 PHONE (SSB) 59 59 ARRL-10
10.12.2022 08:44 DO7PIP VR2XAN HONG KONG 10m 28.436990 PHONE (SSB) 59 006 59 582 ARRL-10
07.12.2022 08:27 DF4WC VR25XMT HONG KONG 12m 24.917456 FT8 -14 -21 OL72
05.12.2022 08:44 DF4WC VR2VGM HONG KONG 10m 28.076484 FT8 -19 -18 OL72
30.11.2022 11:01 DK7ZT VR2ZGR HONG KONG 15m 21.075710 FT8 -24 -15 OL72
30.11.2022 10:50 DK7ZT VR2VAZ HONG KONG 15m 21.075710 FT8 -16 -16 OL72
29.11.2022 16:53 DL4SDW VR2CH HONG KONG 40m 7.075774 FT8 -15 -12 OL72
29.11.2022 16:52 DL4SDW VR2CH HONG KONG 40m 7.075774 FT8 -15 -12
27.11.2022 17:57 DF7EE VR2KW HONG KONG 40m 7.0150 CW
27.11.2022 14:21 DK5DQ VR2XAN HONG KONG 10m 28.043 CW 599 599 CQ-WW-CW
27.11.2022 09:06 LX1JH VR2VDX HONG KONG 10m 28.0754 FT8 -16 -13
26.11.2022 15:41 DF7EE VR2XAN HONG KONG 10m 28.0393 CW
26.11.2022 14:39 DF7EE VR2KW HONG KONG 40m 7.0310 CW
26.11.2022 09:21 DF7EE VR2CO HONG KONG 15m 21.0489 CW
25.11.2022 09:32 LX1JH VR25XMT HONG KONG 10m 28.0742 FT8 -08 -03
23.11.2022 09:44 DF4WC VR2VLY HONG KONG 12m 24.915000 FT8 -10 -10 OL72
17.11.2022 10:33 DK7ZT VR2XRW HONG KONG 10m 28.075396 FT8 +02 -12 OL72
17.11.2022 10:03 DO7PIP VR2ZUZ HONG KONG 10m 28.075600 FT8 -12 -08 OL72
17.11.2022 09:03 DK7ZT VR2ZUZ HONG KONG 10m 28.075396 FT8 -02 -14 OL72
16.11.2022 10:12 DK7ZT VR2ZUZ HONG KONG 12m 24.917090 FT8 -05 -20 OL72
14.11.2022 22:40 DK7ZT VR2CO HONG KONG 80m 3.574396 FT8 -21 -16 OL72
11.11.2022 08:50 DF7EE VR25XMT HONG KONG 17m 18.1059 DIGI (FT4)
03.11.2022 09:14 LX1JH VR2XRW HONG KONG 10m 28.0749 FT8 -16 -15 OL72
31.10.2022 19:35 CT9/DF7EE DF7EE VR2KW HONG KONG 30m 10.1365 FT8 -09 -09 OL72
31.10.2022 12:23 CT9/DF7EE DF7EE VR2XRW HONG KONG 10m 28.0746 FT8 -17 -13 OL72
30.10.2022 09:58 CQ3W DF7EE VR2T HONG KONG 10m 28.5899 PHONE (SSB) 59 59 OL72 CQ WW SSB
30.10.2022 08:11 DK5DQ VR2T HONG KONG 10m 28.517 PHONE (SSB) 59 59 CQ-WW-SSB
29.10.2022 11:06 CQ3W DF7EE VR2XAN HONG KONG 10m 28.4555 PHONE (SSB) 59 59 OL72 CQ WW SSB
28.10.2022 20:54 CT9/DF7EE DF7EE VR2VLY HONG KONG 30m 10.1382 FT8 -12 -14 OL72
27.10.2022 09:01 CT9/DF7EE DF7EE VR2VAZ HONG KONG 10m 28.0750 FT8 -24 -19 OL72
25.10.2022 11:04 DF4WC VR2VLY HONG KONG 10m 28.076183 FT8 -01 -15 OL72
21.10.2022 12:15 DF4WC VR2VAZ HONG KONG 10m 28.074830 FT8 -09 -15 OL72
20.10.2022 13:17 DO7PIP VR25XMT HONG KONG 15m 21.142000 FT8 (MFSK/FT4) +11 -06
20.10.2022 12:02 DO7PIP VR2XRW HONG KONG 10m 28.074800 FT8 -05 -06 OL72
20.10.2022 11:42 DF4WC VR2XRW HONG KONG 10m 28.074369 FT8 -21 -24 OL72
20.10.2022 10:42 DF4WC VR25XMT HONG KONG 10m 28.075769 FT8 -02 -15 OL72
18.10.2022 08:53 DF4WC VR2VUY HONG KONG 10m 28.076015 FT8 -13 -23 OL72
17.10.2022 11:07 DK7ZT VR25XMT HONG KONG 10m 28.075440 FT8 -19 -20 OL72
16.10.2022 08:31 DK5DQ VR2CO HONG KONG 10m 28.025 CW 599 599 DARC-WAG
14.10.2022 11:16 DF4WC VR2ZXP HONG KONG 10m 28.076837 FT8 -16 -16 OL72
12.10.2022 11:37 DK7ZT VR2XZK HONG KONG 12m 24.916161 FT8 -10 -20 OL72
09.10.2022 11:58 DK7ZT VR2CO HONG KONG 10m 28.075126 FT8 +05 -14 OL72
06.10.2022 13:04 LX1JH VR2XZK HONG KONG 10m 28.0755 FT8 -14 -06 OL72
06.10.2022 12:54 LX1JH VR2ZUZ HONG KONG 10m 28.0748 FT8 -04 -08 OL72
06.10.2022 12:50 LX1JH VR2VLY HONG KONG 10m 28.0763 FT8 -11 -14 OL72
04.10.2022 12:37 DF4WC VR25XMT HONG KONG 17m 18.102745 FT8 +00 -16 OL72
02.10.2022 10:02 DO7PIP VR2XZL HONG KONG 10m 28.480000 PHONE (SSB) 53 59 OL72
02.10.2022 09:25 DO7PIP VR2VGM HONG KONG 10m 28.074300 FT8 -06 -15 OL72
02.10.2022 09:20 DO7PIP VR2CO HONG KONG 10m 28.076100 FT8 -13 -13 OL72
02.10.2022 08:50 LX1JH VR2XLQ HONG KONG 10m 28.4800 PHONE (SSB) 55 52 OL72
28.09.2022 15:05 DK7ZT VR2ZXP HONG KONG 17m 18.101161 FT8 +00 -14 OL72
26.09.2022 07:42 DO7PIP VR25XMT HONG KONG 10m 28.075200 FT8 -14 -16
24.09.2022 21:10 DK7ZT VR2ZXP HONG KONG 60m 5.358500 FT8 -21 -22 OL72
24.09.2022 12:29 DK7ZT VR2VAZ HONG KONG 12m 24.916161 FT8 -04 -21 OL72
18.09.2022 09:52 LX1JH VR2CO HONG KONG 12m 24.8900 FT8 -04 -17
17.09.2022 11:44 LX1JH VR2VAZ HONG KONG 12m 24.8900 FT8 -12 -10
15.09.2022 09:53 DK7ZT VR2CO HONG KONG 12m 24.916161 FT8 -13 -18 OL72
13.09.2022 10:43 LX1JH VR25XMT HONG KONG 12m 24.8900 FT8 -04 -10
12.09.2022 12:45 DF4WC VR25XMT HONG KONG 15m 21.075559 FT8 +07 -14 OL72
12.09.2022 12:36 DK7ZT VR25XMT HONG KONG 15m 21.075500 FT8 +03 -18 OL72
11.09.2022 12:45 DK7ZT VR25XMT HONG KONG 12m 24.916161 FT8 -03 -20 OL72
07.09.2022 21:18 DK7ZT VR2CH HONG KONG 40m 7.075500 FT8 -18 -15 OL72
30.08.2022 12:23 LX1JH VR2WZL HONG KONG 17m 18.1000 FT8 -10 -11
19.08.2022 16:49 DK7ZT VR2VRC HONG KONG 17m 18.101260 FT8 -04 -14 OL72
13.08.2022 20:06 DL5YM VR2CO HONG KONG 20m CW 599 599
13.08.2022 09:25 DL5YM VR2CO HONG KONG 15m CW 599 599
12.08.2022 22:22 DK7ZT VR25XMT HONG KONG 40m 7.076050 FT8 -16 -14 OL72
11.08.2022 21:10 DK7ZT VR25XMT HONG KONG 30m 10.137260 FT8 -02 -16 OL72
10.08.2022 09:28 LX1JH VR25XMT HONG KONG 17m 18.1000 FT8 -17 -11
09.08.2022 22:04 LX1JH VR25XMT HONG KONG 40m 7.0000 FT8 -15 -09
04.08.2022 21:46 DK7ZT VR25XMT HONG KONG 20m 14.075750 FT8 -15 -19 OL72
17.07.2022 23:13 DK7ZT VR25XMT HONG KONG 17m 18.101260 FT8 -04 -15 OL72
12.07.2022 22:46 DF8XC VR2VGM HONG KONG 30m 10.137 FT8 -17 -17
11.07.2022 22:07 LX1JH VR25XMT HONG KONG 20m 14.0000 FT8 -13 -16
09.07.2022 22:03 DF8XC VR2CO HONG KONG 20m 14.021 CW 599 599
27.06.2022 16:14 LX1JH VR2VRC HONG KONG 20m 14.0000 FT8 -14 -12 OL72
21.06.2022 21:57 DF7CB VR2XYL HONG KONG 20m 14.082072 FT8 (MFSK/FT4) -13 -04 OL72
19.06.2022 13:12 LX1JH VR2VAZ HONG KONG 17m 18.1000 FT8 -10 -21 OL72
18.06.2022 22:20 DF8XC VR2XYL HONG KONG 20m 14.081 FT8 (MFSK/FT4) +17 +10
17.06.2022 20:43 LX1JH VR2ZXP HONG KONG 60m 5.3520 FT8 -23 -19
12.06.2022 10:12 DL4SDW VR2VRC HONG KONG 10m 28.074656 FT8 -21 -12 OL72
04.06.2022 22:23 DR1X DF8XC VR2XYL HONG KONG 20m 14.075 FT8 +04 -02
03.06.2022 21:50 DF8XC VR2XYL HONG KONG 20m 14.082 FT8 (MFSK/FT4) +19 +13
30.05.2022 13:57 DL8ZAJ VR2XYL HONG KONG 15m 21.076 FT8 +05 0 -14 0 OL72
29.05.2022 11:15 DK5DQ VR2CO HONG KONG 15m 21.013 CW 599 599 CQ-WPX-CW
28.05.2022 17:54 LX1JH VR2IL HONG KONG 17m 18.1000 FT8 -02 -02
23.05.2022 20:59 DF8XC VR2VLY HONG KONG 17m 18.101 FT8 -05 -08
21.05.2022 16:51 DK7ZT VR2WTM HONG KONG 20m 14.075203 FT8 -14 -20 OL72
19.05.2022 17:59 DK7ZT VR2VRC HONG KONG 20m 14.074638 FT8 -16 -19 OL72
14.05.2022 15:21 DL2DCX VR2UBC HONG KONG 17m 18.1006 FT8 -04 -16 OL62
11.05.2022 17:10 LX1JH VR2VRC HONG KONG 17m 18.1000 FT8 +00 +00 OL72
11.05.2022 15:00 DK7ZT VR2VAZ HONG KONG 17m 18.102257 FT8 -13 -18 OL72
09.05.2022 09:38 DF7EE VR2UBC HONG KONG 17m 18.1010 FT8
07.05.2022 14:03 DK7ZT VR2UBC HONG KONG 15m 21.074568 FT8 -10 -24 OL62
05.05.2022 16:32 DK7ZT VR2XRW HONG KONG 15m 21.075704 FT8 -12 -16 OL72
04.05.2022 16:23 DK7ZT VR2UBC HONG KONG 17m 18.101648 FT8 +02 -17 OL62
02.05.2022 16:02 DK7ZT VR2IL HONG KONG 17m 18.100590 FT8 -13 -17 OL72
25.04.2022 09:14 DL4SDW VR2VLY HONG KONG 10m 28.074667 FT8 -09 -14 OL72
24.04.2022 12:43 DL4SDW VR2VUY HONG KONG 12m 24.915667 FT8 -10 -20 OL72
24.04.2022 12:33 DL4SDW VR2XYL HONG KONG 12m 24.915667 FT8 -09 -14 OL72
24.04.2022 10:05 LX1JH VR2IL HONG KONG 10m 28.0000 FT8 -08 -10
23.04.2022 16:33 DL4SDW VR2ZXP HONG KONG 17m 18.100663 FT8 -17 -04 OL72
22.04.2022 22:00 DF8XC VR2VRC HONG KONG 20m 14.081 FT8 (MFSK/FT4) +07 +13
20.04.2022 17:58 DK7ZT VR2LO HONG KONG 20m 14.075267 FT8 -14 -15 OL72
19.04.2022 16:37 DF4WC VR2LO HONG KONG 20m 14.074815 FT8 -19 -20 OL72
17.04.2022 17:13 DL4SDW VR2VIY HONG KONG 17m 18.100674 FT8 -06 +02 OL72
17.04.2022 15:20 DK7ZT VR2CO HONG KONG 17m 18.100959 FT8 -04 -21 OL72
08.04.2022 15:16 LX1JH VR2ZXP HONG KONG 15m 21.0000 FT8 -16 -14
06.04.2022 23:05 DK7ZT VR2VGM HONG KONG 20m 14.074470 FT8 -22 -05 OL72
31.03.2022 08:53 LX1JH VR2VGM HONG KONG 10m 28.0000 FT8 -03 -11 OL72
30.03.2022 13:11 DK7ZT VR2VRC HONG KONG 12m 24.916535 FT8 +05 -09 OL72
30.03.2022 11:40 DK7ZT VR2IL HONG KONG 12m 24.916535 FT8 -04 -19 OL72
30.03.2022 08:10 LX1JH VR2IL HONG KONG 15m 21.0000 FT8 -10 -12
30.03.2022 08:08 LX1JH VR2VRC HONG KONG 15m 21.0000 FT8 -19 -11 OL72
29.03.2022 23:01 LX1JH VR2XRW HONG KONG 30m 10.1000 FT8 -18 -14
29.03.2022 22:51 LX1JH VR2VGM HONG KONG 30m 10.1000 FT8 -13 -12 OL72
29.03.2022 21:11 DK7ZT VR2CH HONG KONG 30m 10.137535 FT8 +02 -09 OL72
29.03.2022 14:29 DF4WC VR2XYL HONG KONG 15m 21.142690 FT8 (MFSK/FT4) +09 +01 OL72
29.03.2022 08:07 LX1JH VR2UNG HONG KONG 10m 28.0000 FT8 -13 -05 OL72
26.03.2022 22:54 DK7ZT VR2ZXP HONG KONG 30m 10.137535 FT8 -01 -12 OL72
26.03.2022 09:55 LX1JH VR2ZRE HONG KONG 17m 18.1040 FT8 (MFSK/FT4) -10 -16 OL72
23.03.2022 10:29 LX1JH VR2XRW HONG KONG 15m 21.0000 FT8 (MFSK/FT4) -14 -05
23.03.2022 10:27 LX1JH VR2XYL HONG KONG 15m 21.0000 FT8 (MFSK/FT4) -01 -14
18.03.2022 09:05 LX1JH VR2IL HONG KONG 12m 24.8900 FT8 -13 -15
18.03.2022 08:16 DF4WC VR2VIY HONG KONG 10m 28.076196 FT8 -12 -13 OL72
17.03.2022 09:19 DF4WC VR2CO HONG KONG 10m 28.074506 FT8 -08 -20 OL72
16.03.2022 10:26 LX1JH VR2XYL HONG KONG 12m 24.8900 FT8 -06 -02
14.03.2022 09:53 LX1JH VR2CO HONG KONG 10m 28.0000 FT8 -15 -05 OL72
14.03.2022 09:39 LX1JH VR2VRC HONG KONG 10m 28.0000 FT8 -17 -11 OL72
09.03.2022 12:04 LX1JH VR2VUY HONG KONG 10m 28.0000 FT8 -07 -18
06.03.2022 22:54 DK7ZT VR2VGM HONG KONG 40m 7.075649 FT8 -15 -12 OL72
06.03.2022 20:45 DK7ZT VR2VIY HONG KONG 40m 7.075649 FT8 -14 -15 OL72
01.03.2022 07:56 DF4WC VR2XYL HONG KONG 10m 28.076596 FT8 -08 -19 OL72
25.02.2022 10:27 DK7ZT VR2CH HONG KONG 12m 24.916700 FT8 -06 -22 OL72
25.02.2022 10:09 DK7ZT VR2UBC HONG KONG 12m 24.916700 FT8 +14 -16 OL62
16.02.2022 09:32 DK7ZT VR2CH HONG KONG 15m 21.074347 FT8 -07 -16 OL72
14.02.2022 08:57 DK7ZT VR2VUY HONG KONG 15m 21.075352 FT8 -02 -19 OL72
12.02.2022 13:23 DK7ZT VR2CH HONG KONG 17m 18.101595 FT8 +14 -10 OL72
07.02.2022 09:42 DF7EE VR2VGM HONG KONG 10m 28.0748 FT8
07.02.2022 09:30 DF7EE VR2CO HONG KONG 10m 28.0753 FT8
04.02.2022 10:08 DK7ZT VR2VIY HONG KONG 12m 24.916550 FT8 -02 -15 OL72
03.02.2022 08:51 DF7EE VR2XYL HONG KONG 10m 28.0751 FT8
02.02.2022 11:13 DF7EE VR2VAZ HONG KONG 10m 28.0756 FT8
31.01.2022 09:31 DK7ZT VR2VGM HONG KONG 10m 28.075648 FT8 -01 -05 OL72
30.01.2022 09:05 DK7ZT VR2ZUZ HONG KONG 15m 21.075648 FT8 -02 -15 OL72
28.01.2022 12:44 DK7ZT VR2CH HONG KONG 20m 14.075392 FT8 -03 -12 OL72
18.01.2022 11:22 DF8XC VR2ZQZ HONG KONG 12m 24.9110 CW 559 559
17.01.2022 10:29 DF8XC VR2CO HONG KONG 17m 18.1023 FT8 -22 -10
17.01.2022 09:48 DF7EE VR2XYL HONG KONG 15m 21.0746 FT8
17.01.2022 09:08 DK7ZT VR2CO HONG KONG 15m 21.074945 FT8 -18 -14 OL72
15.01.2022 10:17 DF8XC VR2XYL HONG KONG 12m 24.9169 FT8 -05 -12
11.01.2022 08:45 DF4WC VR2XMT HONG KONG 15m 21.076578 FT8 -07 -18 OL72
10.01.2022 09:30 DF7EE VR2VGM HONG KONG 15m 21.0744 FT8
08.09.2021 13:24 YO4AAC VR2VAZ HONG KONG 20m 14.0700 FT8 -11 +17
06.07.2021 12:03 DD5KD VR2XYL HONG KONG 17m 18.1015 FT8 -05 -17 WW-WPX_CW
27.05.2021 22:37 DK8EY VR2XMT HONG KONG 20m 14.0761 FT8 -05 +01
27.05.2021 22:25 DK8EY VR2VLY HONG KONG 20m 14.0756 FT8 -16 -15
26.05.2021 19:41 DF7CB VR2ZRE HONG KONG 30m 10.138651 FT8 -18 -16 OL72
26.05.2021 19:41 DF7CB VR2ZRE HONG KONG 30m 10.1386 FT8 -18 -16
12.03.2021 10:44 DL2DCX VR2VGM HONG KONG 17m 18.1000 FT8 -16 -11 OL72
17.02.2021 07:48 YO4AAC VR2VGM HONG KONG 15m 21.0700 FT8 -10 599
29.11.2020 10:46 DJ2YA VR2XAN HONG KONG 10m 28.020 CW 599 599 CQ-WW-CW
25.10.2020 09:36 DL8AAE VR2XAN HONG KONG 15m 21.2040 PHONE (SSB) 59 59 CQ-WW-SSB
23.10.2020 09:50 DL8OBF VR2VAZ HONG KONG 12m 24.916003 FT8 -17 -16 OL72
14.10.2020 09:39 DF2QZ VR2VGM HONG KONG 15m 21.0770 FT8 -09 -07
13.09.2020 18:06 DH4PSG VR2XAN HONG KONG 40m 7.1650 PHONE (SSB) 59 59
13.09.2020 10:47 DL8AAE VR2XAN HONG KONG 20m 14.2135 PHONE (SSB) 59 59 DARC-WAEDC
12.09.2020 12:16 DH4PSG VR2XAN HONG KONG 20m 14.1770 PHONE (SSB) 59 59
09.09.2020 13:17 DF2QZ VR2XRW HONG KONG 17m 18.1015 FT8 -15 -16
09.09.2020 12:13 DH6DAO VR2XSC HONG KONG 17m 18.1000 FT8 -06 -18
29.08.2020 18:54 DK1LRS VR2CO HONG KONG 40m 7.091 FT8
08.08.2020 19:12 DL5JQ DF5EG VR2XAN HONG KONG 40m 7.017 CW 599 599 DARC-WAEDC
08.08.2020 17:41 DL5JQ VR2XAN HONG KONG 20m 14.027 CW 599 599 DARC-WAEDC
23.06.2020 14:25 DF2QZ VR2XYL HONG KONG 20m 14.0771 DIGI (FT4) -08 -15
04.06.2020 16:08 DF2QZ VR2XAN HONG KONG 20m 14.0754 FT8 -04 -14
03.06.2020 15:24 DH4PSG VR2XAN HONG KONG 20m 14.2020 PHONE (SSB) 59 59
02.06.2020 18:04 DF2QZ VR2XAN HONG KONG 20m 14.1950 PHONE (SSB) 59 59
01.06.2020 16:21 DH4PSG VR2XAN HONG KONG 20m 14.1950 PHONE (SSB) 59 59
30.05.2020 14:03 DJ0SP VR2XTN HONG KONG 15m 21.0270 CW 599 599
19.04.2020 16:51 DL5JQ VR2XAN HONG KONG 40m 7.016 CW 599 599 CQMMDX
29.03.2020 13:23 DD8SM VR2XAN HONG KONG 20m 14.2283 PHONE (SSB) 59 59 CQ-WPX-SSB
26.12.2019 23:19 DK1LRS VR2XYL HONG KONG 40m 7.076 FT8 -16 -11
23.11.2019 07:08 DJ0SP VR2XAN HONG KONG 20m 14.0410 CW 599 599
10.11.2019 23:46 DH1PS VR2XMT HONG KONG 40m 7 FT8 -09 -15
01.11.2019 16:04 DJ0SP VR2XAN HONG KONG 40m 7.0060 CW 599 599
25.09.2019 16:16 DJ1AA VR2ZUZ HONG KONG 60m 5.3583 FT8 -13 -16
15.09.2019 11:52 DF2AJ VR2XAN HONG KONG 20m 14.264 PHONE (SSB) 59 59
15.07.2019 12:43 DD5KD VR2VAZ HONG KONG 20m 14.0766 FT8 -14 -19 CQ-WPX-CW
09.02.2019 21:44 DJ6TK VR2CC HONG KONG 40m 7.055 DIGI (DIG) 599 599 CQ-WPX-RTT
18.12.2018 00:15 DJ1AA VR2XYL HONG KONG 40m 7.0751 FT8 -17 -17
12.12.2018 23:34 DK7ZT VR2XYL HONG KONG 40m 7.07564 FT8 -11 -09 CQ-WW-CW
04.12.2018 23:15 DK7ZT VR2XMT HONG KONG 80m 3.57360 FT8 -16 -11 CQ-WW-CW
03.12.2018 20:18 DK7ZT VR2CO HONG KONG 40m 7.07666 FT8 -15 -16 CQ-WW-CW
25.11.2018 10:33 DJ7YP HELMUT VR2FUN HONG KONG 15m 21.054 CW 599 599 CQ-WW-CW
28.10.2018 08:25 DJ7YP HELMUT VR2CC HONG KONG 15m 21.213 PHONE (SSB) 59 59 CQ-WW-SSB
28.10.2018 08:15 DF8XC VR2CO HONG KONG 15m 21.3330 PHONE (SSB) 59 59
28.10.2018 08:06 DJ7YP HELMUT VR2EH HONG KONG 15m 21.344 PHONE (SSB) 59 59 CQ-WW-SSB
27.10.2018 08:50 DF8XC VR2EH HONG KONG 15m 21.3740 PHONE (SSB) 59 59
27.10.2018 08:38 DF8XC VR2CC HONG KONG 15m 21.2180 PHONE (SSB) 59 59
27.09.2018 22:33 DJ1AA VR2XMT HONG KONG 40m 7.0753 FT8 -11 -13
24.08.2018 15:46 DJ1AA VR2XYL HONG KONG 30m 10.1374 FT8 -11 -17
20.08.2018 20:24 DJ1AA VR2XMT HONG KONG 40m 7.0754 FT8 -03 -03
13.08.2018 21:34 DJ1AA VR2CO HONG KONG 30m 10.1374 FT8 -08 -14
19.07.2018 14:07 DJ1AA VR2XMT HONG KONG 20m 14.0750 FT8 -07 -09
11.07.2018 15:11 DD5KD VR2XAV HONG KONG 20m 14.0760 FT8 -10 -14 DX
10.07.2018 21:46 DJ1AA VR2CH HONG KONG 40m 7.0750 FT8 -15 +04
10.07.2018 14:52 DJ1AA VR2XAV HONG KONG 20m 14.0752 FT8 -23 -18
26.05.2018 09:05 DJ6TK VR20EH HONG KONG 15m 21.010 CW 599 599 CQ-WPX-CW
26.05.2018 07:24 DD0CC DL1YAF VR20EH HONG KONG 15m 21.003 CW 599 599 CQ-WPX-CW
19.05.2018 18:48 DJ1AA VR2VAZ HONG KONG 30m 10.1374 FT8 -08 -02
11.04.2018 22:26 DJ1AA VR2XYL HONG KONG 40m 7.0763 FT8 -11 -07
22.03.2018 21:17 DH1PS VR2XYL HONG KONG 40m 7 FT8 -16 -15
27.02.2018 13:04 DD5KD VR2CO HONG KONG 20m 14.0744 FT8 -04 -18 CONTEST
23.02.2018 11:30 DF2QZ VR2XMT HONG KONG 20m 14.0740 FT8 -07 -14
11.02.2018 23:19 S56A VR2XMT HONG KONG 40m 7.03976 DIGI (DIG) 599 599 CQ-WPX-RTT
01.01.2018 08:11 DH6DAO VR2XYL HONG KONG 17m 18.1010 FT8 -15 -20
23.12.2017 07:38 YO9HP VR2VAZ HONG KONG 17m 18.1000 FT8 -15 -22 9A-CW
08.12.2017 22:30 YO9HP VR2XMT HONG KONG 80m 3.57400 FT8 -16 -18 CQ-WW-CW
03.12.2017 09:11 YO9HP VR2ZLK HONG KONG 17m 18.1000 FT8 -12 -15 CQ-WW-CW
26.11.2017 09:38 DF2AJ VR20EH HONG KONG 15m 21.054 CW 599 599
26.11.2017 09:10 DF8XC VR20EH HONG KONG 15m 21 CW 599 599
25.11.2017 14:23 S56A VR2CO HONG KONG 40m 7.01810 CW 599 599 CQ-WW-CW
25.11.2017 10:08 LX4A LX1NO VR20ES HONG KONG 15m 21 CW 599 599
25.11.2017 09:51 LX4A LX1NO VR2CO HONG KONG 15m 21 CW 599 599
20.11.2017 10:12 DK8ZZ VR2XYL HONG KONG 15m 21.0740 DIGI (DIG) -10 -20
19.11.2017 10:06 YO9HP VR20XMT HONG KONG 15m 21.2249 PHONE (SSB) 59 59 LZ-DX
19.11.2017 08:10 YO9HP VR2CO HONG KONG 15m 21.0322 CW 599 599 LZ-DX
16.11.2017 08:35 DJ5TD VR2XYL HONG KONG 15m 21.0749 DIGI (DIG) -11 -18
06.11.2017 09:13 DJ6TK VR20CO HONG KONG 15m 21.010 CW 599 599
04.11.2017 08:37 YO9HP VR2VAZ HONG KONG 10m 28.0740 FT8 -18 -14 DXSERIAL
29.10.2017 06:53 DK8ZZ VR20ZQZ HONG KONG 15m 21.2000 PHONE (SSB) 59 59
28.10.2017 08:14 DF2AJ VR20ZQZ HONG KONG 15m 21.429 PHONE (SSB) 59 59
26.10.2017 09:58 DF8JK VR2XYL HONG KONG 17m 18.1020 DIGI (DIG) -12 -12
22.10.2017 06:42 YO9HP VR20XYL HONG KONG 15m 21.0829 DIGI (DIG) 599 599 JARTS-WW-R
09.10.2017 07:35 S56A VR2CO HONG KONG 15m 21.0750 DIGI (DIG) -04 -15
07.10.2017 08:26 LX1NO LX4A VR2XLQ HONG KONG 15m 21 FT8 -14 -19
03.10.2017 10:21 YO9HP VR2VAZ HONG KONG 17m 18.1000 FT8 -09 -17 FRR-CN-US
01.10.2017 06:54 YO9HP VR2XYL HONG KONG 15m 21.0849 DIGI (DIG) 599 599 RUS-WW-MM
29.09.2017 12:45 DF7ZS VR20XMT HONG KONG 17m 18.1300 PHONE (SSB) 59 59
28.09.2017 14:16 S56A VR2XYL HONG KONG 20m 14.0745 DIGI (DIG) -03 -08
24.09.2017 17:10 LX7I DF7ZS VR20CC HONG KONG 40m 7.045 DIGI (DIG) 599 599 CQ-WW-RTTY
23.09.2017 08:38 LX7I DF7ZS VR20CC HONG KONG 15m 21.085 DIGI (DIG) 599 599 CQ-WW-RTTY
23.09.2017 06:09 YO9HP VR20CC HONG KONG 15m 21.0849 DIGI (DIG) 599 599 CQ-WW-RTTY
09.09.2017 12:47 DF8XC VR2XMT HONG KONG 20m 14 PHONE (SSB) 59 59
05.09.2017 23:01 S56A VR2XMT HONG KONG 40m 7.07539 DIGI (DIG) -14 -13
27.08.2017 08:21 YO9HP VR2CO HONG KONG 15m 21.0411 CW 599 599 YO-DX-HF
26.08.2017 21:43 YO4AAC VR2CO HONG KONG 40m 7 CW 599 599
18.08.2017 20:34 DF7ZS VR2XMT HONG KONG 40m 7.0760 DIGI (DIG) -19 -11
15.08.2017 16:03 YO9HP VR2ZRE HONG KONG 20m 14.0760 DIGI (DIG) -22 -20 DARC-WAEDC
14.08.2017 15:03 DK7ZT VR2CO HONG KONG 20m 14.0740 DIGI (DIG) -16 -16 AA-CW
12.08.2017 16:03 YO9HP VR2CO HONG KONG 20m 14.0199 CW 599 599 DARC-WAEDC
12.08.2017 15:41 DF8XC VR2CO HONG KONG 20m 14 CW 599 599
06.08.2017 09:49 YO9HP VR2VAZ HONG KONG 17m 18.1020 DIGI (DIG) -08 -19 EUHFC
05.08.2017 15:03 DJ6TK VR2XMT HONG KONG 20m 14.076 DIGI (DIG) +05 -19
05.08.2017 07:08 YO9HP VR2ZLK HONG KONG 17m 18.1020 DIGI (DIG) -16 -19 RSGB-IOTA
28.07.2017 19:58 S56A VR2ZUZ HONG KONG 40m 7.07574 DIGI (DIG) -09 -04
23.07.2017 15:23 LX1NO LX4A VR2CO HONG KONG 20m 14 FT8 -05 -14
23.07.2017 11:59 DJ6TK VR2XRW HONG KONG 20m 14.076 DIGI (DIG) -22 -20
22.07.2017 19:17 S56A VR2CO HONG KONG 40m 7.02500 CW 599 599 EUHFC
22.07.2017 12:54 YO9HP VR2CO HONG KONG 20m 14.0329 CW 599 599 SDXC
21.07.2017 14:55 DK7ZT VR2XMT HONG KONG 20m 14.0746 DIGI (DIG) -04 -09 AA-CW
09.07.2017 16:00 YO9HP VR2VAZ HONG KONG 20m 14.0760 DIGI (DIG) -10 -12 VHF-REG-1
09.07.2017 15:55 YO9HP VR2ZUZ HONG KONG 20m 14.0760 DIGI (DIG) -21 -22 VHF-REG-1
22.06.2017 08:18 YO9HP VR2XMT HONG KONG 6m 50.2760 DIGI (DIG) -21 -21 VHF-REG-1
18.06.2017 20:17 S56A VR2CO HONG KONG 40m 7.02660 CW 599 599 DL-DX-RTTY
27.05.2017 15:38 DL5YM VR2CO HONG KONG 20m 14 CW 599 599
27.05.2017 15:12 YO9HP VR2CO HONG KONG 20m 14.0516 CW 599 599 CQ-WPX-CW
21.05.2017 14:59 DJ6TK VR2XRW HONG KONG 20m 14.076 DIGI (DIG) -23 -23
21.05.2017 14:11 LX1NO VR2XRW HONG KONG 20m 14 DIGI (DIG) -18 -07
13.05.2017 14:49 YO9HP VR2CC HONG KONG 20m 14.0832 DIGI (DIG) 599 599 VOLTA-RTTY
11.05.2017 14:39 DJ6TK VR2XMT HONG KONG 20m 14.080 DIGI (DIG) 599 599
22.04.2017 13:12 YO9HP VR2CC HONG KONG 20m 14.0834 DIGI (DIG) 599 599 SP-DX-RTTY
02.04.2017 14:58 YO9HP VR2CC HONG KONG 20m 14.0898 DIGI (DIG) 599 599 EA-RTTY
01.04.2017 06:50 YO9HP VR2UW HONG KONG 17m 18.0710 CW 599 579 CQ-WPX-SSB
24.03.2017 16:29 DF8XC VR2XNL HONG KONG 20m 14 PHONE (SSB) 59 59
19.03.2017 09:00 LX1NO LX4A VR2CO HONG KONG 15m 21 CW 599 599
18.03.2017 17:53 DK3QZ VR7EU HONG KONG 80m 3.516 CW 599 599 RDXC
18.03.2017 17:53 DL1EKC VR2CO HONG KONG 40m 7.028 CW 599 599 RDXC
18.03.2017 16:44 LX1NO LX4A VR2CC HONG KONG 20m 14 PHONE (SSB) 59 59
26.02.2017 07:40 YO9HP VR2CO HONG KONG 15m 21.0094 CW 599 599 UBA-DX-CW
11.02.2017 22:14 YO9HP VR2CO HONG KONG 40m 7.06386 DIGI (DIG) 599 599 CQ-WPX-RTT
11.02.2017 21:41 S56A VR2CO HONG KONG 40m 7.03815 DIGI (DIG) 599 599 DL-DX-RTTY
11.02.2017 21:01 DF8XC VR2CO HONG KONG 40m 7 DIGI (DIG) 599 599
27.11.2016 14:16 DL1XW VR2CO HONG KONG 40m 7.043 CW 599 599 CQ-WW-CW
27.11.2016 14:16 DL0GL DL1XW VR2CO HONG KONG 40m 7.043 CW 599 599 CQ-WW-CW
27.11.2016 09:56 DL0GL DL1YAF VR2VIY HONG KONG 15m 21.011 CW 599 599 CQ-WW-CW
27.11.2016 09:56 DL1YAF VR2VIY HONG KONG 15m 21.011 CW 599 599 CQ-WW-CW
27.11.2016 08:14 DL1HBT VR2CO HONG KONG 15m 21.024 CW 599 599 CQ-WW-CW
27.11.2016 08:14 DL0GL DL1HBT VR2CO HONG KONG 15m 21.024 CW 599 599 CQ-WW-CW
26.11.2016 15:37 YO9HP VR2CO HONG KONG 40m 7.03380 CW 599 599 CQ-WW-CW
26.11.2016 08:43 DL8SCG VR2VIY HONG KONG 15m 21.011 CW 599 599
26.11.2016 06:37 OL8M OK1DRQ VR2VIY HONG KONG 15m 21.011 CW 599 599 CQ-WW-CW
20.11.2016 08:00 YO9HP VR2XAN HONG KONG 20m 14.0099 CW 599 599 LZ-DX
30.10.2016 16:27 DJ1AA VR2XAN HONG KONG 40m 7.0700 PHONE (SSB) 59 59
30.10.2016 08:29 DP4M DJ4MH VR2EH HONG KONG 15m 21.330 PHONE (SSB) 59 59 CQ-WW-SSB
29.10.2016 20:40 D4C DF7ZS VR2XAN HONG KONG 40m 7.133 PHONE (SSB) 59 59
29.10.2016 16:25 YO9HP VR2XAN HONG KONG 40m 7.08897 PHONE (SSB) 59 59 CQ-WW-SSB
29.10.2016 13:35 DP4M DH8AF VR2XAN HONG KONG 40m 7.143 PHONE (SSB) 59 59 CQ-WW-SSB
29.10.2016 11:20 D4C DF7ZS VR2EH HONG KONG 15m 21.422 PHONE (SSB) 59 59
29.10.2016 03:24 D4C DF7ZS VR2EH HONG KONG 15m 21.242 PHONE (SSB) 59 59
22.10.2016 08:46 DL4ALI VR2XMT HONG KONG 15m 21.0760 DIGI (DIG) -13 -13
16.10.2016 14:06 DL5JQ VR2XAN HONG KONG 20m 14.007 CW 599 599
16.10.2016 14:01 DK3QZ VR2XAN HONG KONG 20m 14.0072 CW 599 599 WAG
16.10.2016 13:57 DJ1AA VR2XAN HONG KONG 20m 14.0070 CW 599 599
16.10.2016 13:55 DJ0SP VR2XAN HONG KONG 20m 14.007 CW 599 599 WAG
16.10.2016 13:48 DF4JM VR3XAN HONG KONG 20m 14.2000 PHONE (SSB) 59 59 WAG
16.10.2016 13:38 DL4EBW VR2XAN HONG KONG 20m 14.169 PHONE (SSB) 59 59 WAG
16.10.2016 13:30 DR1X DF8XC VR2XAN HONG KONG 20m 14.169 PHONE (SSB)
16.10.2016 13:09 YO9HP VR2XMT HONG KONG 20m 14.0873 DIGI (DIG) 599 599 JARTS-WW-R
16.10.2016 10:35 DJ0SP VR2EH HONG KONG 15m 21.039 CW 599 599 WAG
16.10.2016 10:01 DL1XW VR2EH HONG KONG 15m 21.0263 CW 599 599 WAG
16.10.2016 09:42 DF5A DL3KWF VR2EH HONG KONG 15m 21 CW 599
16.10.2016 09:14 DL1XW VR2CO HONG KONG 15m 21.0263 CW 599 599 WAG
16.10.2016 08:41 DP4M DJ4MH VR2XAN HONG KONG 15m 21.252 PHONE (SSB) 59 59 WAG
16.10.2016 08:37 DL5YM VR2CO HONG KONG 15m 21 CW 599 599
16.10.2016 07:42 DB2B DM3BC VR2XAN HONG KONG 15m 21.2310 PHONE (SSB) 59 59 WAG
16.10.2016 07:33 DR1X DF8XC VR2XAN HONG KONG 15m 21.231 PHONE (SSB)
16.10.2016 07:02 DL1CW VR2XAN HONG KONG 15m 21.0117 CW 599 599 DARC-WAG
16.10.2016 06:51 DJ0SP VR2CO HONG KONG 15m 21.030 CW 599 599 WAG
16.10.2016 06:39 DJ0SP VR2XAN HONG KONG 15m 21.011 CW 599 599 WAG
16.10.2016 06:31 DL5YM VR2XAN HONG KONG 15m 21 CW 599 599
15.10.2016 18:40 DL5JQ VR2XAN HONG KONG 40m 7.002 CW 599 599
15.10.2016 18:21 DK5DQ VR2XAN HONG KONG 40m 7.001 CW 599 599
15.10.2016 18:10 DP4M DJ1CW VR2XAN HONG KONG 40m 7.001 CW 599 599 WAG
15.10.2016 18:10 DF5A DL3KWF VR2XAN HONG KONG 40m 7 CW 599
15.10.2016 15:51 DF7ZS VR2XAN HONG KONG 20m 14.0390 CW 599
15.10.2016 15:48 DB2B DK5AX VR2XAN HONG KONG 20m 14.0386 CW 599 599 WAG
15.10.2016 06:04 YO9HP VR2XMT HONG KONG 15m 21.0849 DIGI (DIG) 599 599 JARTS-WW-R
13.10.2016 09:55 DJ6TK VR2ZQZ HONG KONG 15m 21.080 CW 599 569
02.10.2016 09:48 DJ6TK VR2CO HONG KONG 15m 21.010 CW 599 599
25.09.2016 22:30 LX7I DF7ZS VR2XMT HONG KONG 40m 7.043 DIGI (DIG) 599 599 CQ-WW-RTTY
25.09.2016 09:42 DL8SCG VR2XMT HONG KONG 15m 21.093 DIGI (DIG) 599 599
25.09.2016 09:39 DL8ZAJ VR2XMT HONG KONG 15m 21.093 DIGI (DIG) 599 599
24.09.2016 09:06 DF8XC VR2XMT HONG KONG 15m 21.084 DIGI (DIG) 599
24.09.2016 08:40 DF9OO VR2CO HONG KONG 15m 21.100 DIGI (DIG) 599 599
24.09.2016 08:27 DF9OO VR2XMT HONG KONG 15m 21.100 DIGI (DIG) 599 599
24.09.2016 08:11 DM2RM VR2CO HONG KONG 15m 21.0862 DIGI (DIG) 599
24.09.2016 07:24 LX7I DF7ZS VR2XMT HONG KONG 15m 21.085 DIGI (DIG) 599 599 CQ-WW-RTTY
24.09.2016 07:07 YO9HP VR2XMT HONG KONG 15m 21.0853 DIGI (DIG) 599 599 CQ-WW-RTTY
11.09.2016 19:13 DP4M DJ4MH VR2XAN HONG KONG 80m 3.783 PHONE (SSB) 59 59 DARC-WAEDC
11.09.2016 12:32 DL5YM VR2XAN HONG KONG 20m 14 PHONE (SSB) 59 59
11.09.2016 08:35 YP7P VR2XAN HONG KONG 15m 21.2731 PHONE (SSB) 59 59 DARC-WAEDC
10.09.2016 20:47 YO9HP VR2XAN HONG KONG 40m 7.11740 PHONE (SSB) 59 59 DARC-WAEDC
10.09.2016 18:48 LX1NO VR2XAN HONG KONG 40m 7 PHONE (SSB) 59 59
10.09.2016 18:47 YP7P VR2XAN HONG KONG 40m 7.13400 PHONE (SSB) 59 59 DARC-WAEDC
10.09.2016 18:37 DP4M DJ4MH VR2XAN HONG KONG 40m 7.134 PHONE (SSB) 59 59 DARC-WAEDC
10.09.2016 18:30 DJ1AA VR2XAN HONG KONG 40m 7.1340 PHONE (SSB) 59 59
10.09.2016 16:31 LX1NO VR2XAN HONG KONG 20m 14 PHONE (SSB) 59 59
10.09.2016 15:47 DL4EBW VR2XAN HONG KONG 20m 14.184 PHONE (SSB) 59 59 DARC-WAEDC
10.09.2016 14:17 DJ1AA VR2XAN HONG KONG 20m 14.2770 PHONE (SSB) 59 59
10.09.2016 13:59 YO9HP VR2XAN HONG KONG 20m 14.2765 PHONE (SSB) 59 59 DARC-WAEDC
10.09.2016 13:16 DF8XC VR2XAN HONG KONG 20m 14.276 PHONE (SSB) 59
10.09.2016 12:32 DP4M DJ4MH VR2XAN HONG KONG 20m 14.184 PHONE (SSB) 59 59 DARC-WAEDC
10.09.2016 10:05 DL8BH VR2XAN HONG KONG 15m 21.2510 PHONE (SSB) 59 59
10.09.2016 09:26 DJ6TK VR2XAN HONG KONG 15m 21.250 PHONE (SSB) 59 59 DARC-WAEDC
10.09.2016 09:22 DP4M DL8BCU VR2XAN HONG KONG 15m 21.251 PHONE (SSB) 59 59 DARC-WAEDC
10.09.2016 09:17 LX1NO VR2XAN HONG KONG 15m 21 PHONE (SSB) 59 59
10.09.2016 09:07 DF8XC VR2XAN HONG KONG 15m 21.251 PHONE (SSB) 59
10.09.2016 06:33 YO9HP VR2XAN HONG KONG 15m 21.2398 PHONE (SSB) 59 59 DARC-WAEDC
10.09.2016 06:15 YO9HP VR2XMT HONG KONG 15m 21.2270 PHONE (SSB) 59 59 DARC-WAEDC
07.09.2016 14:09 DM2RM VR2UPU HONG KONG 20m 14.0760 DIGI (DIG) -10
02.09.2016 12:11 DF4WC VR2XMT HONG KONG 15m 21.2550 PHONE (SSB) 59 59 DARC-WAEDC
21.08.2016 10:34 DF8XC VR2MMT HONG KONG 15m 21.087 DIGI (DIG) 599
14.08.2016 22:25 DL5JQ VR2XAN HONG KONG 40m 7.030 CW 599 599
14.08.2016 19:47 YO9HP VR2XAN HONG KONG 40m 7.03299 CW 599 599 DARC-WAEDC
14.08.2016 18:01 DL8TG VR2XAN HONG KONG 20m 14.0440 CW 599 599 DARC-WAEDC
14.08.2016 16:23 DK0AE DJ1AA VR2XAN HONG KONG 20m 14.0440 CW 599 599
14.08.2016 15:15 DL8BH VR2XAN HONG KONG 20m 14.0430 CW 599 599
14.08.2016 14:58 YO9HP VR2XAN HONG KONG 20m 14.0430 CW 599 599 DARC-WAEDC
14.08.2016 08:59 DK0AE DJ1AA VR2XAN HONG KONG 15m 21.0130 CW 599 599
14.08.2016 07:17 YO9HP VR2XAN HONG KONG 10m 28.0178 CW 599 599 DARC-WAEDC
14.08.2016 07:10 DL0GL DK3QZ VR2XAN HONG KONG 10m 28.018 CW 599 599 DARC-WAEDC
13.08.2016 20:28 DL8SCG VR2XAN HONG KONG 40m 7.028 CW 599 599
13.08.2016 20:20 DA2A DK5DQ VR2XAN HONG KONG 40m 7.028 CW 599 599 DARC-WAEDC
13.08.2016 20:10 DF8XC VR2XAN HONG KONG 40m 7.028 CW 599
13.08.2016 19:55 DF4WC VR2XAN HONG KONG 40m 7.02839 CW 599 599 DARC-WAEDC
13.08.2016 19:22 DL0GL DL1EKC VR2XAN HONG KONG 40m 7.028 CW 599 599 DARC-WAEDC
13.08.2016 19:16 DL5YM VR2XAN HONG KONG 40m 7 CW 599 599
13.08.2016 18:27 DL5YM VR2XAN HONG KONG 20m 14 CW 599 599
13.08.2016 18:25 DL5YL VR2XAN HONG KONG 20m 14 CW 599 599
13.08.2016 16:32 DL8SCG VR2XAN HONG KONG 20m 14.026 CW 599 599
13.08.2016 15:58 DA2A DK5DQ VR2XAN HONG KONG 20m 14.026 CW 599 599 DARC-WAEDC
13.08.2016 15:56 DL0GL DL1EKC VR2XAN HONG KONG 20m 14.026 CW 599 599 DARC-WAEDC
13.08.2016 15:39 DF4WC VR2XAN HONG KONG 20m 14.0257 CW 599 599 DARC-WAEDC
13.08.2016 15:32 DL5JQ VR2XAN HONG KONG 20m 14.026 CW 599 599
13.08.2016 13:36 DF8XC VR2XAN HONG KONG 20m 14.025 CW 599
13.08.2016 13:16 DL8TG VR2XAN HONG KONG 15m 21.0440 CW 599 599 DARC-WAEDC
13.08.2016 13:14 DL8BH VR2XAN HONG KONG 15m 21.0440 CW 599 599
13.08.2016 12:56 YO4AAC VR2XAN HONG KONG 15m 21.0010 CW 599 599 EUDXC
13.08.2016 12:08 DL5YM VR2XAN HONG KONG 15m 21 CW 599 599
13.08.2016 08:44 DA2A DK5DQ VR2XAN HONG KONG 15m 21.044 CW 599 599 DARC-WAEDC
13.08.2016 08:42 DJ6TK VR2XAN HONG KONG 15m 21.010 CW 599 599 DARC-WAEDC
13.08.2016 08:34 DL5JQ VR2XAN HONG KONG 15m 21.044 CW 599 599
13.08.2016 08:32 YO9HP VR2CO HONG KONG 15m 21.0213 CW 599 599 DARC-WAEDC
13.08.2016 08:32 DF8XC VR2XAN HONG KONG 15m 21.044 CW 599
13.08.2016 07:57 DL8SCG VR2XAN HONG KONG 15m 21.044 CW 599 599
13.08.2016 07:39 YO9HP VR2XAN HONG KONG 15m 21.0440 CW 599 599 DARC-WAEDC
13.08.2016 07:07 DF4WC VR2XAN HONG KONG 10m 28.0330 CW 599 599 DARC-WAEDC
13.08.2016 06:51 DL8SCG VR2XAN HONG KONG 10m 28.033 CW 599 599
13.08.2016 06:33 DL0GL DL1EKC VR2XAN HONG KONG 15m 21.035 CW 599 599 DARC-WAEDC
13.08.2016 06:14 DF4WC VR2XAN HONG KONG 15m 21.0345 CW 599 599 DARC-WAEDC
30.07.2016 22:14 DL3QQ VR2CO HONG KONG 40m 7.00602 CW 599 599 RSGB-IOTA
10.07.2016 09:47 DL5JQ VR2XAN HONG KONG 15m 21.031 CW 599 599
09.07.2016 19:07 DJ1AA VR2XAN HONG KONG 40m 7.0350 CW 599 599
18.06.2016 17:01 LX4A LX1NO VR2CO HONG KONG 20m 14 CW 599 599
05.06.2016 11:30 DF4WC VR2ZQZ/P HONG KONG 15m 21.0373 CW 599 599
05.06.2016 11:20 DK0FL DJ6TK VR2ZQZ/P HONG KONG 15m 21.010 CW 599 599
05.06.2016 10:53 DL8BH VR2ZQZ/P HONG KONG 15m 21.0380 CW 599 599
05.06.2016 10:24 DL5YM VR2ZQZ/P HONG KONG 15m 21 CW 599 599
05.06.2016 09:34 DL5JQ VR2ZQZ/P HONG KONG 15m 21.038 CW 599 599
05.06.2016 08:55 DL0MZ/P DK8ZZ VR2ZQZ/P HONG KONG 15m 21.0365 CW 599 599 FIELDDAY-R
29.05.2016 21:24 DL5AOJ VR2XAN HONG KONG 20m 14.069 CW 599 599 CQ-WPX-CW
29.05.2016 20:16 DF8XC VR2XAN HONG KONG 20m 14 CW 599 599
29.05.2016 18:25 DF7ZS VR2XAN HONG KONG 20m 14.0110 CW 599
29.05.2016 18:19 DJ4MH VR2XAN HONG KONG 20m 14.011 CW 599 599 CQ-WPX-CW
29.05.2016 17:27 OL8M OK1DRQ VR2CO HONG KONG 40m 7.0 CW 599 599
29.05.2016 16:59 DL1YAF VR2CO HONG KONG 20m 14.035 CW 599 599 CQ-WPX-CW
29.05.2016 09:33 DL5YM VR2VIY HONG KONG 15m 21 CW 599 599
29.05.2016 08:38 DL3HAH VR2VIY HONG KONG 15m 21.021 CW 599 599 CQ-WPX-CW
28.05.2016 19:37 DL1HBT VR2XAN HONG KONG 20m 14.058 CW 599 599 CQ-WPX-CW
28.05.2016 18:20 DL5JQ VR2XAN HONG KONG 20m 14.058 CW 599 599
28.05.2016 17:28 DL5YM VR2XAN HONG KONG 15m 21 CW 599 599
28.05.2016 11:47 DK8EY VR2XAN HONG KONG 15m 21.0620 CW 599 599
28.05.2016 10:13 YO9HP VR2XAN HONG KONG 15m 21.0660 CW 599 599 CQ-WPX-CW
28.05.2016 09:10 DL3HAH VR2ZQZ HONG KONG 10m 28.005 CW 599 599 CQ-WPX-CW
28.05.2016 07:17 DL3QQ VR2XAN HONG KONG 15m 21.066 CW 599 599 CQ-WPX-CW
01.05.2016 07:29 YO9HP VR2XMT HONG KONG 15m 21.0857 DIGI (DIG) 599 599 RUS-WW-MM
23.04.2016 13:21 DF8JK VR2XMT HONG KONG 15m 21.0889 DIGI (DIG) 599 599
23.04.2016 13:15 YO9HP VR2XMT HONG KONG 15m 21.0890 DIGI (DIG) 599 599 SP-DX-RTTY
27.03.2016 13:33 YO9HP VR2XMT HONG KONG 20m 14.2470 PHONE (SSB) 59 59 CQ-WPX-SSB
27.03.2016 08:51 DJ4MH VR2XAN HONG KONG 15m 21 PHONE (SSB) 59 59
27.03.2016 08:44 YP7P VR2ZQZ HONG KONG 10m 28.5001 PHONE (SSB) 59 59 CQ-WPX-SSB
26.03.2016 22:19 DJ6QT VR2XAN HONG KONG 40m 7.15340 PHONE (SSB) 59 59 CQ-WPX-SSB
26.03.2016 09:03 YP7P VR2XMT HONG KONG 15m 21.2970 PHONE (SSB) 59 59 CQ-WPX-SSB
26.03.2016 08:33 LX4A LX1NO VR2XMT HONG KONG 15m 21 PHONE (SSB) 59 59
26.03.2016 06:24 DJ4MH VR2XMT HONG KONG 15m 21 PHONE (SSB) 59 59
26.03.2016 05:25 YP7P VR2XAN HONG KONG 15m 21.3300 PHONE (SSB) 59 59 CQ-WPX-SSB
20.03.2016 11:18 DF8XC VR2XAN HONG KONG 15m 21 CW 599 599
20.03.2016 09:10 DL5JQ VR2XAN HONG KONG 15m 21.052 CW 599 599
19.03.2016 19:28 DF1LON VR2XAN HONG KONG 40m 7.0600 CW 599
19.03.2016 16:09 OL8M OK1DRQ VR2CO HONG KONG 40m 7.0 CW 599 599
19.03.2016 16:03 DJ1AA VR2ZQZ HONG KONG 20m 14.2300 PHONE (SSB) 59 59
19.03.2016 15:19 DJ6QT VR2XAN HONG KONG 20m 14.2780 PHONE (SSB) 59 59 RDXC
19.03.2016 15:18 DF8XC VR2ZQZ HONG KONG 20m 14 PHONE (SSB) 59 59
19.03.2016 14:57 DL5JQ VR2XAN HONG KONG 20m 14.064 CW 599 599
19.03.2016 14:24 DF1LON VR2XAN HONG KONG 20m 14.0630 CW 599
19.03.2016 14:03 DL1EKC VR2XAN HONG KONG 20m 14.063 CW 599 599 RDXC
19.03.2016 13:02 DL5YM VR2ZQZ HONG KONG 15m 21 CW 599 599
19.03.2016 12:34 DJ6QT VR2XAN HONG KONG 15m 21.3478 PHONE (SSB) 59 59 RDXC
17.03.2016 13:27 DG8KAD VR2XMT HONG KONG 17m 18.1550 PHONE (SSB) 57 55
16.03.2016 13:52 DF8XC VR2XMT HONG KONG 17m PHONE (SSB) 59 59
28.02.2016 11:32 DF8XC VR2EH HONG KONG 17m CW 599 599
21.02.2016 06:32 OK4RQ OK1DRQ VR2XMT HONG KONG 15m 21.0 DIGI (DIG) 599 599
14.02.2016 07:58 DJ6TK VR2VIY HONG KONG 10m 28.0840 DIGI (DIG) 599 599 CQ-WPX-SSB
14.02.2016 07:44 DF4WC VR2VIY HONG KONG 10m 28.0839 DIGI (DIG) 599 599
13.02.2016 07:05 YO9HP VR2VIY HONG KONG 10m 28.0822 DIGI (DIG) 599 599 CQ-WPX-RTT
03.01.2016 08:44 YO9HP VR2XMT HONG KONG 15m 21.0885 DIGI (DIG) 599 599 ARRL-RTTY
02.01.2016 21:36 DJ6QT VR2XMT HONG KONG 40m 7.03666 DIGI (DIG) 599 599 ARRL-RTTY
20.12.2015 15:54 DL9JON VR2XAN HONG KONG 30m 10.1163 CW
15.12.2015 09:13 DO1IP VR2CO HONG KONG 15m 21.0768 DIGI (DIG) -12 -16
13.12.2015 11:24 DL5JQ VR2ZQZ HONG KONG 10m 28.001 CW 599 599 ARRL-10
13.12.2015 08:38 DL5YM VR2ZQZ HONG KONG 10m 28 PHONE (SSB) 59 59
13.12.2015 08:17 DK0MM DJ7IK VR2UU HONG KONG 10m 28.035 CW 599 599 ARRL-10
13.12.2015 08:04 DK0MM DJ7IK VR2UW HONG KONG 10m 28.069 CW 599 599 ARRL-10
12.12.2015 13:11 DF8XC VR2ZQZ HONG KONG 10m 28.484 PHONE (SSB) 59 59
12.12.2015 12:34 DJ7WW VR2ZQZ HONG KONG 10m 28.495 PHONE (SSB) 59 59 ARRL-10
12.12.2015 10:57 DL4AC VR2ZQZ HONG KONG 10m 28.0010 CW 599 599 ARRL-10
12.12.2015 08:16 YO9HP VR2UU HONG KONG 10m 28.0052 CW 599 599 ARRL-10
12.12.2015 08:14 LX1NO LX9EG VR2ZQZ HONG KONG 10m 28 PHONE (SSB) 59 59
12.12.2015 08:12 DJ7WW VR2ZQZ HONG KONG 10m 28.493 PHONE (SSB) 59 59 ARRL-10
12.12.2015 07:03 YO9HP VR2ZQZ HONG KONG 10m 28.0074 CW 599 599 ARRL-10
29.11.2015 22:01 OK4RQ OK1DRQ VR2XAN HONG KONG 80m 3.5 CW 599 599

RRDXA Logbook Django app by DF7CB. Copyright (C) 2022, 2023 RRDXA.