Logbook

click to remove filter return to main page

Date station op DX call DXCC band freq mode sent recv grid contest
31.03.2024 DJ1AA HG6Z Hungary 80m 3.7290 PHONE (SSB) 59 0467 59 659 JN97 CQ-WPX-SSB
31.03.2024 DJ1AA OK2BRQ Czech Republic 80m 3.7750 PHONE (SSB) 59 0395 59 125 JN97 CQ-WPX-SSB
31.03.2024 DJ1AA HG8YKO Hungary 80m 3.7750 PHONE (SSB) 59 0370 59 105 JN97 CQ-WPX-SSB
31.03.2024 DJ1AA HG3N Hungary 80m 3.7750 PHONE (SSB) 59 0372 59 1799 JN97 CQ-WPX-SSB
30.03.2024 DJ1AA HA5MIG Hungary 80m 3.6820 PHONE (SSB) 59 0330 59 214 JN97 CQ-WPX-SSB
30.03.2024 DJ1AA HA8EV Hungary 80m 3.7520 PHONE (SSB) 59 0144 59 006 JN97 CQ-WPX-SSB
20.03.2024 M/DJ1AA DJ1AA HA7EC Hungary 80m 3.5746 FT8 +05 +10 JN97
20.03.2024 M/DJ1AA DJ1AA HA7TM Hungary 80m 3.5746 FT8 +10 -05 JN97
16.03.2024 DM2HEY HG5BMU Hungary 80m 3.590 DIGI (RTTY) 599 599 JN97
13.03.2024 OE60RRDXA OE6VIE HA5BSW Hungary 80m 3.575100 FT8 +20 +06 JN97
13.03.2024 DJ1AA HA5AIL Hungary 80m 3.5749 FT8 +07 -08 JN97
13.03.2024 DJ1AA HA1AC Hungary 80m 3.5749 FT8 +16 +03 JN97
11.03.2024 DJ1AA HG35FIRAC Hungary 80m 3.5747 FT8 +10 +02 JN97
11.03.2024 DK7ZT HG35FIRAC Hungary 80m 3.574900 FT8 -03 +01 JN97
10.03.2024 DF7C DF7CB HA5OV Hungary 80m 3.5241 CW 599 46 599 48 JN97 YOTA
09.03.2024 DK8ZZ HA7UI Hungary 80m 3.534400 CW 599 12 JO30 599 16 JN97 HF-TESLA
04.03.2024 DK7ZT HA7VC/P Hungary 80m 3.574900 FT8 -04 +02 JN97
26.02.2024 DF7CB HA5MA Hungary 80m 3.5372 CW 599 067 599 074 JN97 MWC
24.02.2024 DF7CB HA2KMR Hungary 80m 3.52 CW 599 023 599 050 JN97 UBA-DX
18.02.2024 DM2RM HA5IS Hungary 80m 3.573221 FT8 -14 -04 JN97
18.02.2024 DL60RRDXA DK7ZT HA5IS Hungary 80m 3.574900 FT8 -16 -11 JN97
18.02.2024 DL60RRDXA DK7ZT HA5LV Hungary 80m 3.574900 FT8 -07 +11 JN97
16.02.2024 DL60RRDXA DK7ZT HA7XL Hungary 80m 3.574900 FT8 +05 +00 JN97
16.02.2024 DL60RRDXA DK7ZT HA7TM Hungary 80m 3.574900 FT8 +17 +02 JN97
16.02.2024 DL60RRDXA DK7ZT HA7TM Hungary 80m 3.574900 FT8 +17 -01 JN97
16.02.2024 DL60RRDXA DK7ZT HA7TM Hungary 80m 3.574900 FT8 +14 +01 JN97
16.02.2024 DL60RRDXA DK7ZT HA7TM Hungary 80m 3.574900 FT8 +12 +01 JN97
16.02.2024 DL60RRDXA DK7ZT HA7TM Hungary 80m 3.574900 FT8 +11 +04 JN97
16.02.2024 DL60RRDXA DK7ZT HA7TM Hungary 80m 3.574900 FT8 +12 +00 JN97
16.02.2024 DL60RRDXA DK7ZT HA7TM Hungary 80m 3.574900 FT8 +13 +02 JN97
13.02.2024 DL5HAI HA7TM Hungary 80m FT8 +17 -01 JN97
10.02.2024 DL8TG HG6Z Hungary 80m 3.5914 DIGI (RTTY) 599 599 JN97
03.02.2024 DB5ZF HA8EV Hungary 80m 3.730 PHONE (SSB) 59 DE07 59 HU04 JN97 EU-DX
03.02.2024 OE4EIE HA8EV Hungary 80m 3.743 PHONE (SSB) 59 AT04 59 HU04 JN97 EU-DX
01.02.2024 DK7ZT OM5AM Slovak Republic 80m 3.574900 FT8 +03 +13 JN97
30.01.2024 LZ/DJ1AA DJ1AA HA7TM Hungary 80m 3.5742 FT8 +09 -01 JN97
29.01.2024 OE60RRDXA OE6VIE HA7TM Hungary 80m 3.574000 FT8 +09 -10 JN97
27.01.2024 DQ55DIG DK7ZT HA3KZ Hungary 80m 3.574900 FT8 +02 +06 JN97
26.01.2024 OE60RRDXA OE6VIE HA5PT Hungary 80m 3.573600 FT8 +19 -01 JN97
24.01.2024 DL7PIP HA7TM Hungary 80m 3.575000 FT8 -08 -01 JN97
22.01.2024 OE60RRDXA OE6VIE HA7XL Hungary 80m 3.574200 FT8 +18 +04 JN97
22.01.2024 DF7CB HA5MA Hungary 80m 3.546 CW 599 054 599 073 JN97 MWC
21.01.2024 DA0RR DK7ZT HA7TM Hungary 80m 3.574900 FT8 -09 -02 JN97
21.01.2024 DF0SX DL1CW HA5OO Hungary 80m 3.55490 CW 599 589 599 JN97 HA-DX
20.01.2024 OE4EIE HG5O Hungary 80m 3.551 CW 599 293 599 BP JN97 HA-DX
20.01.2024 OE4EIE HA5AGS Hungary 80m 3.520 CW 599 282 599 BP JN97 HA-DX
20.01.2024 DF8XC HA6PJ Hungary 80m 3.538 CW 599 107 599 NG JN97 HA-DX
20.01.2024 DF8XC HA2M Hungary 80m 3.541 CW 599 106 599 KO JN97 HA-DX
20.01.2024 DF8XC HA5OO Hungary 80m 3.555 CW 599 062 599 BP JN97 HA-DX
20.01.2024 DF8XC HA7NK Hungary 80m 3.515 CW 599 054 599 SZ JN97 HA-DX
20.01.2024 DF8XC HA2VR Hungary 80m 3.528 CW 599 033 599 PE JN97 HA-DX
20.01.2024 DF8XC HA6ON Hungary 80m 3.521 CW 599 030 599 NG JN97 HA-DX
20.01.2024 DF8XC HG6O Hungary 80m 3.513 CW 599 025 599 NG JN97 HA-DX
20.01.2024 DF8XC HA7WP Hungary 80m 3.555 CW 599 011 599 PE JN97 HA-DX
20.01.2024 DF8XC HG2W Hungary 80m 3.539 CW 599 009 599 KO JN97 HA-DX
20.01.2024 DF8XC HA5YG Hungary 80m 3.511 CW 599 004 599 PE JN97 HA-DX
20.01.2024 OE4EIE HG5C Hungary 80m 3.517 CW 599 238 599 PE JN97 HA-DX
20.01.2024 OE4EIE HA5OO Hungary 80m 3.554 CW 599 225 599 BP JN97 HA-DX
20.01.2024 OE4EIE HA2VR Hungary 80m 3.530 CW 599 201 599 PE JN97 HA-DX
20.01.2024 OE4EIE HG6O Hungary 80m 3.518 CW 599 185 599 NG JN97 HA-DX
20.01.2024 OE4EIE HA3FMR Hungary 80m 3.512 CW 599 176 599 BP JN97 HA-DX
20.01.2024 DA0RR DK7ZT HA5AEK Hungary 80m 3.574900 FT8 -17 -06 JN97
18.01.2024 EI/DJ1AA DJ1AA HA7TM Hungary 80m 3.5746 FT8 +14 -02 JN97
16.01.2024 OE4EIE OM3PR Slovak Republic 80m 3.576 FT8 (MFSK/FT4) +03 +21 JN97
15.01.2024 DL8ZAJ HA7TM Hungary 80m 3.574 FT8 +15 0 +01 0 JN97
15.01.2024 OE6VIE HG5ONP Hungary 80m 3.573900 FT8 -09 +05 JN97
12.01.2024 DL6TK HG5OGI Hungary 80m 3.577068 FT8 (MFSK/FT4) -12 +07 JN97
05.01.2024 OE6VIE HA2RQ Hungary 80m 3.515400 CW 599 599 JN97
05.01.2024 DH3GE HA7TM Hungary 80m 3.57471 FT8 -07 -08 JN97
28.12.2023 DH3GE HA5LV Hungary 80m 3.57429 FT8 -13 -13 JN97
26.12.2023 DM2RM HA7TM Hungary 80m 3.575850 FT8 +14 -05 JN97
24.12.2023 DK7ZT HA1AC Hungary 80m 3.574900 FT8 +08 +04 JN97
14.12.2023 DG3BZ HA7TM Hungary 80m 3.5745 FT8 +07 -03 JN97
11.12.2023 DH3GE HA7XL Hungary 80m 3.57452 FT8 -08 -12 JN97
08.12.2023 OE4EIE HA7EC Hungary 80m 3.575 FT8 +16 +13 JN97
01.12.2023 DL6TK HA7TM Hungary 80m 3.573756 FT8 -09 -06 JN97
30.11.2023 OE6VIE HA5KN Hungary 80m 3.575800 FT8 -04 -15 JN97
27.11.2023 DJ1AA HG6GOA Hungary 80m 3.5746 FT8 -13 +19 JN97
26.11.2023 DK7ZT HG6O Hungary 80m 3.526520 CW 599 743 599 15 JN97 CQ-WW-CW
26.11.2023 DK7ZT HG5C Hungary 80m 3.542080 CW 599 738 599 15 JN97 CQ-WW-CW
26.11.2023 DK7ZT OM5NL Slovak Republic 80m 3.550230 CW 599 673 599 15 JN97 CQ-WW-CW
25.11.2023 DK7ZT HA4A Hungary 80m 3.516410 CW 599 563 599 15 JN97 CQ-WW-CW
25.11.2023 DK7ZT HG3N Hungary 80m 3.512140 CW 599 558 599 15 JN97 CQ-WW-CW
25.11.2023 OE4EIE HG6Z Hungary 80m 3.561 CW 599 15 599 15 JN97 CQ-WW-CW
25.11.2023 DF1LON HA1AC Hungary 80m 3.5570 CW 599 599 JN97 CQ-WW-CW
25.11.2023 DF6QV OM5NL Slovak Republic 80m 3.517 CW 599 14 599 15 JN97 CQ-WW-CW
25.11.2023 DF1LON HA4A Hungary 80m 3.5186 CW 599 599 JN97 CQ-WW-CW
22.11.2023 OE6VIE HA5PT Hungary 80m 3.575100 FT8 +18 +09 JN97
21.11.2023 DJ1AA HA7DBS Hungary 80m 3.5746 FT8 -04 -08 JN97
21.11.2023 DK7ZT HG150BP Hungary 80m 3.574900 FT8 -06 +00 JN97
16.11.2023 DJ1AA HA1SBZ Hungary 80m 3.5745 FT8 +05 -10 JN97
11.11.2023 DF7CB OM3RKA Slovak Republic 80m 3.512 CW 599 040 599 KOM JN97 OK-OM-DX
11.11.2023 OE6VIE HA7CH Hungary 80m 3.574200 FT8 +10 -08 JN97
10.11.2023 OE6VIE HA5KN Hungary 80m 3.573800 FT8 -03 -07 JN97
07.11.2023 OE6VIE HA5LV Hungary 80m 3.573900 FT8 +12 -04 JN97
06.11.2023 DF7CB HA5MA Hungary 80m 3.5401 CW 599 066 599 088 JN97 MWC
01.11.2023 OE6VIE HA7XL Hungary 80m 3.574400 FT8 +20 -03 JN97
01.11.2023 OE6VIE HA7TM Hungary 80m 3.573700 FT8 +16 +00 JN97
30.10.2023 DK7ZT HA2BJ Hungary 80m 3.574900 FT8 -15 -06 JN97
29.10.2023 DF7CB HA2KMR Hungary 80m 3.7807 PHONE (SSB) 59 14 59 15 JN97 CQWW-SSB
29.10.2023 DF6QV HA2KMR Hungary 80m 3.78 PHONE (SSB) 59 14 59 15 JN97 CQ-WW-SSB
29.10.2023 DF6QV HG5A Hungary 80m 3.682 PHONE (SSB) 59 14 59 15 JN97 CQ-WW-SSB
29.10.2023 DK7ZT HA6I Hungary 80m 3.615010 PHONE (SSB) 59 695 59 JN97 CQ-WW-SSB
22.10.2023 DK7ZT HA2KMR Hungary 80m 3.528060 CW 599 313 599 724 JN97 WAG
22.10.2023 DL2DCX HA2KMR Hungary 80m 3.5390 CW 599 DVO 599 701 JN97 WAG
21.10.2023 DL1DAW HA2KMR Hungary 80m 3.522 CW 599 O47 599 544 JN97 WAG
21.10.2023 DL2DCX HA7RY Hungary 80m 3.5390 CW 599 DVO 599 066 JN97 WAG
21.10.2023 DK7ZT HA5OV Hungary 80m 3.529320 CW 599 171 599 062 JN97 WAG
11.10.2023 DK7ZT HA7KPI/QRP Hungary 80m 3.574750 FT8 +02 +08 JN97
23.09.2023 OE4EIE OM5TX Slovak Republic 80m 3.584 DIGI (RTTY) 599 15 DX 599 15 DX JN97 CQ-WW-RTTY
23.09.2023 DK8ZZ HA2VR Hungary 80m 3.582700 DIGI (RTTY) 599 14 DX 599 15 DX JN97 CQ-WW-RTTY
15.09.2023 DK7ZT HG6GOA Hungary 80m 3.574750 FT8 -06 -02 JN97
06.09.2023 DJ1AA HA3TBL Hungary 80m 3.5745 FT8 -10 +02 JN97
03.09.2023 DJ1AA HA3IC Hungary 80m 3.5745 FT8 -14 -08 JN97
19.08.2023 DK7ZT HA5XT Hungary 80m 3.574750 FT8 -16 +01 JN97
18.08.2023 DK7ZT OM5TZ Slovak Republic 80m 3.574750 FT8 -06 +09 JN97
05.08.2023 DL1CW HA5NR Hungary 80m 3.5247 CW 599 581 599 JN97 EUHFC
08.07.2023 DL1CW HA7RY Hungary 80m 3.53907 CW 599 525 599 JN97 IARU-HF
08.07.2023 DH3GE HG0HQ Hungary 80m 3.796 PHONE (SSB) 59 28 59 MRASZ JN97 IARU-HF
08.07.2023 DF1LON HG0HQ Hungary 80m 3.5202 CW 599 599 JN97 IARU-HF
03.06.2023 LX1JH HA5KN Hungary 80m 3.5741 FT8 -10 -14 JN97
30.05.2023 DK7ZT HA5KN Hungary 80m 3.574929 FT8 -13 -12 JN97
28.05.2023 DF7CB HG5C Hungary 80m 3.533 CW 599 0464 599 2684 JN97 CQ-WPX-CW
27.05.2023 DK8ZZ HA2KMR Hungary 80m 3.502700 CW 599 353 599 253 JN97 CQ-WPX-CW
23.05.2023 DK7ZT HA73MAV Hungary 80m 3.574808 FT8 +11 +07 JN97
22.05.2023 DK7ZT OM3TSA Slovak Republic 80m 3.574808 FT8 -10 -03 JN97
13.05.2023 DJ1AA HA7EC Hungary 80m 3.5743 FT8 +05 +12 JN97
09.05.2023 DK7ZT HA5RK Hungary 80m 3.574753 FT8 -16 +02 JN97
09.05.2023 DK7ZT HG7WBR Hungary 80m 3.576500 FT8 (MFSK/FT4) +01 +14 JN97
27.04.2023 DJ1AA HA5SIP Hungary 80m 3.5746 FT8 -03 -10 JN97
22.04.2023 OE4EIE HA2LY Hungary 80m 3.731 PHONE (SSB) 59 59 JN97
22.04.2023 OE6VIE HA5FM Hungary 80m 3.525900 CW 599 599 JN97
22.04.2023 OE6VIE HA3MAR Hungary 80m 3.525900 CW 599 599 JN97
22.04.2023 OE6VIE HA5OV Hungary 80m 3.510000 CW 599 599 JN97
22.04.2023 OE6VIE HA7UI Hungary 80m 3.510000 CW 599 599 JN97
22.04.2023 OE6VIE HA2LY Hungary 80m 3.510000 CW 599 599 JN97
22.04.2023 OE6VIE HA3UH Hungary 80m 3.510000 CW 599 599 JN97
19.04.2023 DD5MA HA7TM Hungary 80m FT8 +11 -15 JN97
16.04.2023 DL1CW HA5BMS Hungary 80m 3.5301 CW 599 754 599 JN97 CQMMDX
15.04.2023 OE4EIE HA5UX Hungary 80m 3.519 CW 599 EU 599 EUM JN97 CQMMDX
11.04.2023 DK7ZT HA3FMR Hungary 80m 3.574894 FT8 +00 +14 JN97
03.04.2023 DF1LON HG6O Hungary 80m 3.5270 CW 599 599 JN97 OK1WC
30.03.2023 DK0AE DJ1AA HA5NX Hungary 80m 3.5747 FT8 +07 -06 JN97
29.03.2023 M/DJ1AA DJ1AA HA7TM Hungary 80m 3.5745 FT8 +13 +01 JN97
27.03.2023 DF1LON HA5OV Hungary 80m 3.5303 CW 599 599 JN97 OK1WC
25.03.2023 DK8ZZ HA2KMR Hungary 80m 3.664000 PHONE (SSB) 59 209 59 136 JN97 CQ-WPX-SSB
25.03.2023 DK8ZZ HA7RY Hungary 80m 3.672300 PHONE (SSB) 59 148 59 82 JN97 CQ-WPX-SSB
24.03.2023 DJ1AA OM5TZ Slovak Republic 80m 3.5746 FT8 +11 -08 JN97
23.03.2023 OK/DJ1AA DJ1AA HA5IS Hungary 80m 3.5746 FT8 -07 +00 JN97
23.03.2023 OK/DJ1AA DJ1AA HA7TM Hungary 80m 3.5746 FT8 +14 +03 JN97
20.03.2023 DF1LON HA5OV Hungary 80m 3.5343 CW 599 599 JN97 OK1WC
19.03.2023 DK0AE DJ1AA HA4BM Hungary 80m 3.5745 FT8 +04 -10 JN97
18.03.2023 OE4EIE HA2KMR Hungary 80m 3.513 CW 599 035 599 767 JN97 RDXC
12.03.2023 DL1CW HA5BA Hungary 80m 3.5326 CW 599 225 599 8 28 JN97 HF-TESLA
12.03.2023 DL1CW HA7UI Hungary 80m 3.535 CW 599 195 599 209 JN97 HF-TESLA
11.03.2023 DL1CW HA5BMS Hungary 80m 3.535 CW 599 187 599 162 JN97 HF-TESLA
11.03.2023 DL1CW HA7RY Hungary 80m 3.53615 CW 599 114 599 143 PE JN97 HF-TESLA
11.03.2023 DL1CW HG4I Hungary 80m 3.52197 CW 599 8 599 67 JN97 HF-TESLA
08.03.2023 DO7PIP HA7RA Hungary 80m 3.650200 PHONE (SSB) 59 59 JN97
25.02.2023 DL1CW HA5BMS Hungary 80m 3.5167 CW 599 531 599 58 JN97 UBA-DX-CW
12.02.2023 DK7ZT HA7IA Hungary 80m 3.574779 FT8 +02 +04 JN97
09.02.2023 DJ1AA HA5IS Hungary 80m 3.5743 FT8 -05 -01 JN97
08.02.2023 DL1CW HA3MT Hungary 80m 3.5215 CW 559 599 JN97
04.02.2023 OE4EIE HA5JI Hungary 80m 3.750 PHONE (SSB) 59 AT04 59 HU03 JN97 EU-DX
04.02.2023 OE4EIE HG5C Hungary 80m 3.518 CW 599 AT04 599 HU04 JN97 EU-DX
04.02.2023 OE4EIE HA5MIG Hungary 80m 3.692 PHONE (SSB) 59 AT04 59 HU04 JN97 EU-DX
04.02.2023 OE4EIE HA8EV Hungary 80m 3.783 PHONE (SSB) 59 AT04 59 HU04 JN97 EU-DX
03.02.2023 DH3GE HA5OW Hungary 80m 3.57497 FT8 +02 -01 JN97
28.01.2023 DK8ZZ HA2KMR Hungary 80m 3.790100 PHONE (SSB) 59 18 59 29 JN97 UBA-DX-SSB
26.01.2023 DK7ZT HA9TA Hungary 80m 3.574590 FT8 -17 -08 JN97
24.01.2023 F/DJ1AA DJ1AA HA7TM Hungary 80m 3.5747 FT8 +16 -05 JN97
22.01.2023 DJ1AA HA5SAN Hungary 80m 3.5747 FT8 -21 -10 JN97
22.01.2023 DL1CW HG5C Hungary 80m 3.5253 CW 599 721 599 PE JN97 HA-DX
22.01.2023 DL1CW OM5TX Slovak Republic 80m 3.536 CW 599 693 599 117 117 JN97 HA-DX
22.01.2023 DL1CW HA5BMS Hungary 80m 3.536 CW 599 689 599 BP JN97 HA-DX
21.01.2023 DL1CW HA0BY Hungary 80m 3.536 CW 599 668 599 PE JN97 HA-DX
21.01.2023 DL1CW HA3FMR Hungary 80m 3.536 CW 599 665 599 BP JN97 HA-DX
21.01.2023 DL1CW HA5LV Hungary 80m 3.5346 CW 599 640 599 BP JN97 HA-DX
21.01.2023 DL2DCX HA5MA Hungary 80m 3.5000 CW 599 599 JN97
21.01.2023 DL2DCX HG5C Hungary 80m 3.5260 CW 599 599 JN97
21.01.2023 DF7CB HG5C Hungary 80m 3.526 CW 599 088 599 PE JN97 HA-DX
21.01.2023 DL1CW HA2VR Hungary 80m 3.5363 CW 599 520 599 PE JN97 HA-DX
21.01.2023 DL1CW HA2KMR Hungary 80m 3.5124 CW 599 491 599 KO JN97 HA-DX
21.01.2023 DL1CW HA5OO Hungary 80m 3.5312 CW 599 417 599 BP JN97 HA-DX
19.01.2023 DJ1AA HA9HZL Hungary 80m 3.5747 FT8 +01 -04 JN97
18.01.2023 DK7ZT OM5GU Slovak Republic 80m 3.574590 FT8 -04 +04 JN97
18.01.2023 DJ1AA OM5GU Slovak Republic 80m 3.5747 FT8 -06 +11 JN97
18.01.2023 OP4A HA7MG Hungary 80m 3.57366 FT8 -06 -08 JN97
13.01.2023 DK7ZT HA5SIP Hungary 80m 3.574759 FT8 -12 -11 JN97
13.01.2023 DK7ZT HA4BF Hungary 80m 3.574759 FT8 -16 +01 JN97
11.01.2023 DO7PIP HA3KZ Hungary 80m 3.575000 FT8 -10 -11 JN97
05.01.2023 OZ/DJ1AA DJ1AA HA5SAN Hungary 80m 3.5744 FT8 -14 -20 JN97
05.01.2023 DK7ZT HA5SAN Hungary 80m 3.574900 FT8 -18 -15 JN97
02.01.2023 DK7ZT HA5OB Hungary 80m 3.574654 FT8 -17 -01 JN97
01.01.2023 OE4EIE HA5NX Hungary 80m 3.573 FT8 -02 +16 JN97
30.12.2022 DH3GE HA5OGR Hungary 80m 3.57493 FT8 -02 -07 JN97
23.12.2022 DJ1AA HA0IM Hungary 80m 3.5746 FT8 -04 +04 JN97
20.12.2022 OE6VIE HG0YOTA Hungary 80m 3.527000 CW 599 599 JN97
20.12.2022 DH3GE HA7TM Hungary 80m 3.57496 FT8 +09 -01 JN97
09.12.2022 LX1JH HA7XL Hungary 80m 3.5738 FT8 +00 +02 JN97
07.12.2022 DL5YM HA7VY Hungary 80m CW 589 599 JN97
06.12.2022 DJ1AA HA4KB Hungary 80m 3.5743 FT8 -03 -14 JN97
04.12.2022 DJ1AA HA2BJ Hungary 80m 3.5748 FT8 +01 +06 JN97
03.12.2022 DK0AE DJ1AA OM5TX Slovak Republic 80m 3.5745 FT8 -10 +08 JN97
01.12.2022 DK7ZT HA7EC Hungary 80m 3.574710 FT8 -20 -10 JN97
30.11.2022 DL5YM HA7VY Hungary 80m CW 579 599 JN97
29.11.2022 OH/DJ1AA DJ1AA HA7XL Hungary 80m 3.5745 FT8 +08 -03 JN97
29.11.2022 OH/DJ1AA DJ1AA HA7MG Hungary 80m 3.5748 FT8 -09 +03 JN97
29.11.2022 OH/DJ1AA DJ1AA HA7TM Hungary 80m 3.5748 FT8 +05 -02 JN97
27.11.2022 DK7ZT HA2KMR Hungary 80m 3.515130 CW 599 425 599 JN97 CQ-WW-CW
27.11.2022 DK0AE DJ1AA HA5OGR Hungary 80m 3.5745 FT8 +10 +01 JN97
26.11.2022 DF7CB HA2KMR Hungary 80m 3.5286 CW 599 14 599 15 JN97 CQWWDX
26.11.2022 DF6QV HA2KMR Hungary 80m 3.529 CW 599 14 599 15 JN97 CQ-WW-CW
26.11.2022 DF6QV HA5PP Hungary 80m 3.502 CW 599 14 599 15 JN97 CQ-WW-CW
26.11.2022 DF6QV HA5BMS Hungary 80m 3.555 CW 599 14 599 15 JN97 CQ-WW-CW
26.11.2022 DK8ZZ HA5PP Hungary 80m 3.553500 CW 599 599 JN97 CQ-WW-CW
19.11.2022 DK7ZT HA5MIG Hungary 80m 3.574710 FT8 -12 -12 JN97
17.11.2022 HB9/DJ1AA DJ1AA HA5PT Hungary 80m 3.5748 FT8 +16 +03 JN97
16.11.2022 HB0/DJ1AA DJ1AA HA5PT Hungary 80m 3.5748 FT8 +12 +09 JN97
16.11.2022 HB0/DJ1AA DJ1AA HA7TM Hungary 80m 3.5748 FT8 +12 -05 JN97
16.11.2022 HB0/DJ1AA DJ1AA HA7TM Hungary 80m 3.5748 FT8 +12 +02 JN97
16.11.2022 HB0/DJ1AA DJ1AA HA7TM Hungary 80m 3.5748 FT8 +20 -01 JN97
16.11.2022 HB0/DJ1AA DJ1AA HA7TM Hungary 80m 3.5748 FT8 -02 +02 JN97
16.11.2022 HB0/DJ1AA DJ1AA HA7TM Hungary 80m 3.5748 FT8 +19 +03 JN97
16.11.2022 HB0/DJ1AA DJ1AA HA7TM Hungary 80m 3.5748 FT8 +15 +00 JN97
16.11.2022 HB0/DJ1AA DJ1AA HA7TM Hungary 80m 3.5748 FT8 +15 +00 JN97
16.11.2022 HB0/DJ1AA DJ1AA HA7TM Hungary 80m 3.5748 FT8 +11 -02 JN97
15.11.2022 HB0/DJ1AA DJ1AA HA7TM Hungary 80m 3.5748 FT8 +10 +03 JN97
15.11.2022 HB0/DJ1AA DJ1AA HA7TM Hungary 80m 3.5748 FT8 +16 -01 JN97
15.11.2022 HB0/DJ1AA DJ1AA HA5JP Hungary 80m 3.5748 FT8 -03 +05 JN97
15.11.2022 HB0/DJ1AA DJ1AA HA7TM Hungary 80m 3.5748 FT8 +11 +00 JN97
15.11.2022 HB0/DJ1AA DJ1AA HA7TM Hungary 80m 3.5748 FT8 +04 +02 JN97
15.11.2022 HB0/DJ1AA DJ1AA HA7TM Hungary 80m 3.5748 FT8 +05 -02 JN97
15.11.2022 HB0/DJ1AA DJ1AA HA7TM Hungary 80m 3.5748 FT8 +09 +01 JN97
15.11.2022 HB0/DJ1AA DJ1AA HA5LV Hungary 80m 3.5748 FT8 -01 +04 JN97
15.11.2022 HB0/DJ1AA DJ1AA HA7EG Hungary 80m 3.5748 FT8 -07 -06 JN97
15.11.2022 DK0AE DJ1AA HA70FI Hungary 80m 3.5749 FT8 +13 +03 JN97
14.11.2022 DK0AE DJ1AA HA5KBF Hungary 80m 3.5749 FT8 +04 +10 JN97
13.11.2022 DJ1AA HG7JLG Hungary 80m 3.5748 FT8 -02 +04 JN97
08.11.2022 DJ1AA HA5OLA Hungary 80m 3.5748 FT8 +09 +01 JN97
07.11.2022 DJ1AA HA70FI Hungary 80m 3.5748 FT8 +12 +05 JN97
01.11.2022 DK7ZT HA4KB Hungary 80m 3.574500 FT8 -06 -06 JN97
29.10.2022 DF6QV HG5A Hungary 80m PHONE (SSB) JN97
29.10.2022 DF6QV HA2KMR Hungary 80m PHONE (SSB) JN97
28.10.2022 DK7ZT HA5BMS Hungary 80m 3.573341 FT8 -06 +10 JN97
15.10.2022 DK8ZZ HA2KMR Hungary 80m 3.719300 PHONE (SSB) 59 752 K07 59 JN97 WAG
15.10.2022 DK8ZZ HA7RY Hungary 80m 3.518700 CW 599 692 K07 599 JN97 WAG
15.10.2022 DK8ZZ HA7TM Hungary 80m 3.518700 CW 599 673 K07 599 JN97 WAG
15.10.2022 DL5YM HA7RY Hungary 80m CW 599 599 JN97
15.10.2022 DL5YM HA7TM Hungary 80m CW 599 599 JN97
08.10.2022 DA0RR DL2DCX HA6VH Hungary 80m 3.5320 CW 599 599 JN97
01.10.2022 DK8ZZ HA7MG Hungary 80m 3.575471 FT8 -04 +02 JN97
27.09.2022 DO7PIP HA5LV Hungary 80m 3.574700 FT8 -10 -09 JN97
26.09.2022 DO7PIP HA5NX Hungary 80m 3.574700 FT8 -12 -14 JN97
15.09.2022 DO7PIP HA5BSW Hungary 80m 3.574300 FT8 +09 -02 JN97
09.09.2022 DL3SRH HA5PT Hungary 80m 3.5745 FT8 -04 -07 JN97
06.09.2022 DL3SRH HA7TM Hungary 80m 3.57449 FT8 -13 -16 JN97
04.09.2022 DO7PIP HA5AEK Hungary 80m 3.574100 FT8 -13 -16 JN97
04.09.2022 DO7PIP HA7FT Hungary 80m 3.574100 FT8 -17 +20 JN97
19.08.2022 OE6ZLA HG7JLG Hungary 80m 3.573800 FT8 -01 +03 JN97
19.08.2022 OE6VIE HG7JLG Hungary 80m 3.573800 FT8 -01 +03 JN97
05.08.2022 DF4WC HA7TM Hungary 80m 3.574748 FT8 +09 +04 JN97
09.07.2022 OE6VIE OM5TX Slovak Republic 80m 3.500000 FT8 599 599 JN97
06.07.2022 OE6VIE HA7XL Hungary 80m 3.574300 FT8 599 599 JN97
06.07.2022 OE6VIE HA7TM Hungary 80m 3.574300 FT8 599 599 JN97
15.06.2022 DO7PIP HA7TM Hungary 80m 3.574200 FT8 +09 -01 JN97
01.06.2022 DK7ZT HA7AU Hungary 80m 3.574085 FT8 -08 -09 JN97
28.05.2022 DA0DX DL2DCX HG5C Hungary 80m 3.5300 CW 599 599 JN97
28.05.2022 DA0DX DL2DCX HA7UI Hungary 80m 3.5280 CW 599 599 JN97
28.05.2022 DL5YM HG6O Hungary 80m CW 599 599 JN97
28.05.2022 DL5YM HG5C Hungary 80m CW 599 599 JN97
14.05.2022 DL5YM HG6O Hungary 80m CW 599 599 JN97
08.04.2022 DK7ZT HG200DO Hungary 80m 3.574535 FT8 -13 -07 JN97
03.04.2022 DK7ZT HA5OV Hungary 80m 3.574535 FT8 -07 -16 JN97
01.04.2022 DK7ZT HG200AN Hungary 80m 3.574535 FT8 -04 -13 JN97
20.03.2022 DK7ZT HG200EF Hungary 80m 3.575540 FT8 -09 -06 JN97
18.03.2022 OE6VIE HG200EF Hungary 80m 3.535000 CW 599 599 JN97
17.03.2022 DK7ZT HG200EF Hungary 80m 3.574650 FT8 -09 +03 JN97
17.03.2022 DK7ZT HG200OT Hungary 80m 3.574650 FT8 -09 -15 JN97
17.03.2022 OE6VIE HA7RY Hungary 80m 3.532100 CW 599 599 JN97
16.03.2022 OE6VIE HG200IR Hungary 80m 3.612000 PHONE (SSB) 59 59 JN97
16.03.2022 OE6VIE HG200EF Hungary 80m 3.618000 PHONE (SSB) 59 59 JN97
12.03.2022 DF7CB HG6O Hungary 80m 3.5313 CW 599 006JO31 599 226JN97 JN97 Tesla Memorial HF CW Contest
08.03.2022 OE6VIE HA7RA Hungary 80m 3.702000 PHONE (SSB) 59 59 JN97
08.03.2022 OE6VIE HA5YD Hungary 80m 3.773000 PHONE (SSB) 59 59 JN97
08.03.2022 OE6VIE HA7DR Hungary 80m 3.711000 PHONE (SSB) 59 59 JN97
28.02.2022 DL5YM HG6O Hungary 80m CW 599 599 JN97
21.02.2022 DK7ZT HA2NE Hungary 80m 3.574318 FT8 -06 +01 JN97
20.02.2022 DK7ZT HG1222BA Hungary 80m 3.574318 FT8 -17 -10 JN97
20.02.2022 DK7ZT HG8LSC Hungary 80m 3.574318 FT8 -12 -05 JN97
16.02.2022 DF1QR HA7TM Hungary 80m 3.57483 FT8 +04 -09 JN97 DX
16.02.2022 OE/DJ1AA DJ1AA HA6RR Hungary 80m 3.5747 FT8 +15 +10 JN97
14.02.2022 DL5YM HG6O Hungary 80m CW 599 599 JN97
14.02.2022 DK0AE DJ1AA HA5VQ Hungary 80m 3.5747 FT8 +07 -07 JN97
14.02.2022 DK0AE DJ1AA HA7MG Hungary 80m 3.5747 FT8 -09 -18 JN97
13.02.2022 DK0AE DJ1AA OM5XX Slovak Republic 80m 3.5747 FT8 +18 -01 JN97
09.02.2022 OP4A OM5TX Slovak Republic 80m 3.57375 FT8 -10 -06 JN97
06.02.2022 DF7CB HA2NA Hungary 80m 3.5374 CW 599 DE10 599 HU05 JN97 EU DX Contest
06.02.2022 DK7ZT HA5OM Hungary 80m 3.533000 CW 599 117 599 JN97 EUDXC
06.02.2022 DK7ZT HG5A Hungary 80m 3.524040 CW 599 108 599 JN97 EUDXC
05.02.2022 OP4A HA7RY Hungary 80m 3.54141 CW 599 599 JN97
05.02.2022 OP4A HG5A Hungary 80m 3.53290 CW 599 599 JN97
05.02.2022 OP4A HA2UF Hungary 80m 3.53290 CW 599 599 JN97
05.02.2022 DK7ZT HA5JI Hungary 80m 3.524540 CW 599 89 599 JN97 EUDXC
26.01.2022 DK7ZT HA5GAL Hungary 80m 3.574318 FT8 -14 -17 JN97
24.01.2022 DK8ZZ OM5TX Slovak Republic 80m 3.573365 FT8 -03 +07 JN97
23.01.2022 OP4A HG8LSC Hungary 80m 3.57507 FT8 -16 -21 JN97
22.01.2022 DJ1AA HA5VQ Hungary 80m 3.5747 FT8 -02 -08 JN97
21.01.2022 DJ1AA HA3KZ Hungary 80m 3.5747 FT8 -01 -01 JN97
21.01.2022 DJ1AA HA5MG Hungary 80m 3.5747 FT8 -14 -18 JN97
20.01.2022 DJ1AA HA5LV Hungary 80m 3.5747 FT8 +01 -05 JN97
19.01.2022 OE6VIE HA7TM Hungary 80m 3.573900 FT8 +15 -02 JN97
18.01.2022 DJ1AA HA8ZO Hungary 80m 3.5747 FT8 -04 -11 JN97
18.01.2022 OP4A HA5VQ Hungary 80m 3.57401 FT8 -04 -19 JN97
17.01.2022 DD5MA HA7TM Hungary 80m FT8 +11 +01 JN97
17.01.2022 OE6ZLA HA7JIV Hungary 80m 3.575300 FT8 +01 +00 JN97
15.01.2022 OE6ZLA HA5JI Hungary 80m 3.524600 CW 599 599 JN97
15.01.2022 OE6ZLA HA2VR Hungary 80m 3.524600 CW 599 599 JN97
15.01.2022 OE6ZLA HA8VX Hungary 80m 3.524600 CW 599 599 JN97
15.01.2022 OE6ZLA HA7UI Hungary 80m 3.524600 CW 599 599 JN97
15.01.2022 DK8ZZ HA2KMR Hungary 80m 3.509500 CW 599 77 599 JN97 HA-DX
15.01.2022 OE6ZLA HG8F Hungary 80m 3.524600 CW 599 599 JN97
15.01.2022 OE6VIE HA7UI Hungary 80m 3.524600 CW 599 599 JN97
13.01.2022 OP4A OM5ALL Slovak Republic 80m 3.57557 FT8 -16 -01 JN97
12.01.2022 OE6ZLA OM5AGL Slovak Republic 80m 3.575600 FT8 +05 -04 JN97
12.01.2022 DK7ZT HA5VQ Hungary 80m 3.574318 FT8 -05 -13 JN97
12.01.2022 DK7ZT OM5TX Slovak Republic 80m 3.574318 FT8 -15 +01 JN97
11.01.2022 OE6ZLA HA5RK Hungary 80m 3.573300 FT8 -11 -11 JN97
07.01.2022 OE6ZLA HA5PT Hungary 80m 3.575700 FT8 +14 +07 JN97
06.01.2022 OE6ZLA HA5LV Hungary 80m 3.573700 FT8 +06 -04 JN97
04.01.2022 DJ1AA HA7MG Hungary 80m 3.5747 FT8 -14 -02 JN97
03.01.2022 DK7ZT HA5LV Hungary 80m 3.574318 FT8 -21 -04 JN97
02.01.2022 OP4A HA5OGR Hungary 80m 3.57480 FT8 -01 -05 JN97
31.12.2021 DM9EE HA7TM Hungary 80m 3.575 FT8 +02 -08 JN97
27.12.2021 DK8ZZ HG5OGI Hungary 80m 3.573363 FT8 -15 -02 JN97
24.12.2021 DJ1AA HA5OGR Hungary 80m 3.5747 FT8 -04 +00 JN97
23.12.2021 DJ1AA HA7BX Hungary 80m 3.5747 FT8 -06 -02 JN97
23.12.2021 OE6ZLA HA7TM Hungary 80m 3.573600 FT8 +18 +01 JN97
21.12.2021 OP4A HA2MY Hungary 80m 3.57522 FT8 -07 -23 JN97
19.12.2021 OP4A HG4I Hungary 80m 3.52135 CW 599 599 472 JN97
17.12.2021 OP4A HA50SU Hungary 80m 3.57505 FT8 -13 -09 JN97
13.12.2021 DF7CB HA5OV Hungary 80m 3.5316 CW 599 027 599 037 JN97 OK1WC Memorial Contest
12.12.2021 OP4A HA5AVV Hungary 80m 3.57300 FT8 -19 -13 JN97
09.12.2021 IK/DJ1AA DJ1AA HA7LW Hungary 80m 3.5748 FT8 +12 -07 JN97
09.12.2021 IK/DJ1AA DJ1AA HA5CAR Hungary 80m 3.5748 FT8 +07 -10 JN97
09.12.2021 IK/DJ1AA DJ1AA HA5PT Hungary 80m 3.5748 FT8 +08 +06 JN97
07.12.2021 DK0AE DJ1AA HG5PLANET Hungary 80m 3.5748 FT8 +09 +07 JN97
07.12.2021 DK0AE DJ1AA HA5CAR Hungary 80m 3.5748 FT8 +06 -16 JN97
05.12.2021 DK8ZZ HA5PT Hungary 80m 3.573549 FT8 +01 +22 JN97
05.12.2021 OP4A HG5OGI Hungary 80m 3.59182 FT8 559 549 88 JN97
03.12.2021 DJ1AA HA2MY Hungary 80m 3.5748 FT8 +14 +02 JN97
02.12.2021 DJ1AA HA2NA Hungary 80m 3.5748 FT8 +18 +02 JN97
02.12.2021 DJ1AA HA5JP Hungary 80m 3.5748 FT8 -02 -10 JN97
29.11.2021 DJ1AA HA8XI Hungary 80m 3.5748 FT8 +08 -01 JN97
28.11.2021 OE6ZLA HA5FQ Hungary 80m 3.531000 CW 599 599 JN97
28.11.2021 OE6ZLA HA2KMR Hungary 80m 3.531000 CW 599 599 JN97
28.11.2021 DF7CB HA2KMR Hungary 80m 3.5054 CW 599 14 599 15 JN97 CQ World-Wide DX Contest
28.11.2021 OP4A HG5C Hungary 80m 3.55578 CW 599 599 JN97
27.11.2021 OE6VIE HG5O Hungary 80m 3.500000 CW 599 599 JN97
27.11.2021 OE6VIE HA6VV Hungary 80m 3.500000 CW 599 599 JN97
27.11.2021 OE6VIE HA6VV Hungary 80m 3.500000 CW 599 599 JN97
27.11.2021 DK8ZZ HA6VV Hungary 80m 3.537900 CW 599 599 JN97 CQ-WW-CW
27.11.2021 DK8ZZ HG5A Hungary 80m 3.537900 CW 599 599 JN97 CQ-WW-CW
27.11.2021 DK8ZZ OM5MI Slovak Republic 80m 3.537900 CW 599 599 JN97 CQ-WW-CW
27.11.2021 DK8ZZ HG5O Hungary 80m 3.537900 CW 599 599 JN97 CQ-WW-CW
27.11.2021 DK8ZZ HA1AC Hungary 80m 3.536500 CW 599 599 JN97 CQ-WW-CW
27.11.2021 DF6QV HG5A Hungary 80m CW 599 599 JN97
27.11.2021 OP4A HG1R Hungary 80m 3.50464 CW 599 599 JN97
21.11.2021 OP4A HA2KMR Hungary 80m 3.50000 CW 599 599 JN97
19.11.2021 DJ1AA HA5LW Hungary 80m 3.5748 FT8 -03 -08 JN97
19.11.2021 DJ1AA OM5TX Slovak Republic 80m 3.5748 FT8 -15 -18 JN97
18.11.2021 DJ1AA HG5PLANET Hungary 80m 3.5748 FT8 +04 -05 JN97
17.11.2021 DJ1AA HA5CAR Hungary 80m 3.5748 FT8 +09 -08 JN97
16.11.2021 DJ1AA OM5NZ Slovak Republic 80m 3.5748 FT8 -03 -04 JN97
13.11.2021 OE6VIE HA5BSW Hungary 80m 3.574300 FT8 599 599 JN97
12.11.2021 OE6VIE HA5PT Hungary 80m 3.574400 FT8 599 599 JN97
12.11.2021 DJ1AA HA4PZ Hungary 80m 3.5748 FT8 +12 -03 JN97
11.11.2021 DJ1AA HA5CLF Hungary 80m 3.5747 FT8 -10 -02 JN97
10.11.2021 OE6VIE HA7TM Hungary 80m 3.575600 FT8 599 599 JN97
06.11.2021 DJ1AA HA7LW Hungary 80m 3.5746 FT8 +21 +02 JN97
04.11.2021 OE6VIE HA5MIG Hungary 80m 3.575100 FT8 599 599 JN97
04.11.2021 OE6VIE HA7TM Hungary 80m 3.575100 FT8 599 599 JN97
04.11.2021 OE6VIE HA7XL Hungary 80m 3.573200 FT8 599 599 JN97
30.10.2021 DK8ZZ HA2KMR Hungary 80m 3.619200 PHONE (SSB) 59 59 JN97 CQ-WW-SSB
30.10.2021 DK8ZZ HG5A Hungary 80m 3.727900 PHONE (SSB) 59 59 JN97 CQ-WW-SSB
23.10.2021 DJ1AA HA3FMR Hungary 80m 3.5747 FT8 -07 -13 JN97
23.10.2021 DJ1AA HA60ANT Hungary 80m 3.5747 FT8 -06 -03 JN97
20.10.2021 DJ1AA HA5PT Hungary 80m 3.5747 FT8 +01 +18 JN97
17.10.2021 DJ1AA HA2UF Hungary 80m 3.5747 FT8 +16 +00 JN97
17.10.2021 DA0DX DL2DCX HA7RW Hungary 80m 3.5346 CW 599 599 JN97
16.10.2021 DK8ZZ HA2KMR Hungary 80m 3.509700 CW 599 774 K07 599 JN97 WAG
16.10.2021 DJ4MH HG4I Hungary 80m 3.556 CW 599 599 JN97
16.10.2021 DA0DX DL2DCX HG4I Hungary 80m 3.5242 CW 599 599 JN97
16.10.2021 DK8ZZ HA7RY Hungary 80m 3.509900 CW 599 429 K07 599 JN97 WAG
16.10.2021 DA0DX DL2DCX HG6O Hungary 80m 3.5137 CW 599 599 JN97
16.10.2021 DA0DX DL2DCX HA2KMR Hungary 80m 3.5310 CW 599 599 JN97
15.10.2021 DJ1AA HA50SU Hungary 80m 3.5747 FT8 +02 +00 JN97
14.10.2021 DJ1AA HA5ZOL Hungary 80m 3.5747 FT8 -12 -01 JN97
02.10.2021 OE6VIE HA7MG Hungary 80m 3.573700 FT8 +02 +09 JN97
28.09.2021 DR165TESLA HA5VZ Hungary 80m 3.573516 FT8 +02 -02 JN97
21.09.2021 DJ1AA HA5VZ Hungary 80m 3.5748 FT8 +00 +02 JN97
01.09.2021 DJ1AA HA7MG Hungary 80m 3.5748 FT8 -13 -08 JN97
28.08.2021 DJ4MH HG6O Hungary 80m 3.518 CW 599 599 JN97
23.08.2021 DJ1AA HG52IEC Hungary 80m 3.5748 FT8 +05 +08 JN97
08.08.2021 OE6ZLA HA7MG Hungary 80m 3.573500 FT8 +04 -01 JN97
06.08.2021 OE6ZLA HA7XL Hungary 80m 3.575700 FT8 +25 +04 JN97
30.07.2021 IK/DJ1AA DJ1AA HA7MG Hungary 80m 3.5748 FT8 -01 -17 JN97
21.07.2021 OE6VIE HA7UI Hungary 80m 3.536000 CW 599 599 JN97
10.07.2021 DF6QV HG0HQ Hungary 80m CW 599 599 JN97
10.07.2021 DF6QV HA2EAV Hungary 80m CW 599 599 JN97
15.06.2021 OK/DJ1AA DJ1AA HA7MG Hungary 80m 3.5751 FT8 +00 +04 JN97
11.06.2021 DK0AE DJ1AA HA5OB Hungary 80m 3.5748 FT8 -08 +01 JN97
05.06.2021 DJ1AA HA5BSW Hungary 80m 3.5753 FT8 +03 +02 JN97
03.06.2021 DJ1AA HA7MG Hungary 80m 3.5752 FT8 -07 +05 JN97
29.05.2021 DF6QV HG5A Hungary 80m CW 599 599 JN97
19.05.2021 DJ1AA HA6TI Hungary 80m 3.5752 FT8 -17 -07 JN97
15.05.2021 DJ4MH HG4I Hungary 80m 3.520 CW 599 599 JN97
28.04.2021 DJ1AA HA7MG Hungary 80m 3.5752 FT8 -06 +04 JN97
24.04.2021 DF7CB HA230M Hungary 80m 3.5343 CW 599 034 599 599 JN97 Helvetia Contest
23.04.2021 DK8ZZ HA230E Hungary 80m 3.529000 CW 599 599 JN97
13.04.2021 OE/DJ1AA DJ1AA HA7MG Hungary 80m 3.5751 FT8 -05 +06 JN97
12.04.2021 DF7CB HA5MA Hungary 80m 3.5304 CW 599 013 599 069 JN97 OK1WC Memorial Contest
07.04.2021 OE/DJ1AA DJ1AA HA5BSW Hungary 80m 3.5748 FT8 +23 +03 JN97
28.03.2021 CQ3W DF7EE HG5A Hungary 80m 3.7580 PHONE (SSB) 59 59 JN97
28.03.2021 DJ1AA HG5ACZ Hungary 80m 3.5752 FT8 -06 -05 JN97
27.03.2021 DK8ZZ HG5A Hungary 80m 3.786200 PHONE (SSB) 59 4 59 588 JN97 CQ-WPX-SSB
25.03.2021 DJ1AA HB9DHK Switzerland 80m 3.5753 FT8 -04 -01 JN97
08.03.2021 DJ1AA HA5DI Hungary 80m 3.5752 FT8 -11 -02 JN97
07.03.2021 DJ1AA HA7XL Hungary 80m 3.5752 FT8 +00 -09 JN97
01.03.2021 DK0AE DJ1AA HA5BSW Hungary 80m 3.5751 FT8 +18 -02 JN97
28.02.2021 DJ1AA HA5NX Hungary 80m 3.5746 FT8 -08 +02 JN97
27.02.2021 OP4A HG6O Hungary 80m 3.51125 CW 599 599 463 JN97
07.02.2021 DJ4MH HG6O Hungary 80m 3.523 CW 599 599 JN97
07.02.2021 DK8ZZ HA7MG Hungary 80m 3.573356 FT8 -06 +05 JN97
07.02.2021 OP4A HG4I Hungary 80m 3.52148 CW 599 599 JN97
07.02.2021 OP4A HA3UH Hungary 80m 3.53250 CW 599 599 JN97
07.02.2021 OP4A HA2KMR Hungary 80m 3.53250 CW 599 599 JN97
07.02.2021 OP4A HA5OW Hungary 80m 3.53250 CW 599 599 JN97
07.02.2021 OP4A HG5C Hungary 80m 3.52201 CW 599 599 JN97
06.02.2021 DJ4MH HG4I Hungary 80m 3.521 CW 599 599 JN97
05.02.2021 OE6VIE HA3FMR Hungary 80m 3.575400 FT8 -05 -01 JN97
05.02.2021 OE6VIE HA7XL Hungary 80m 3.574200 FT8 +17 +03 JN97
28.01.2021 DR165TESLA HA7XL Hungary 80m 3.575377 FT8 -03 -01 JN97
22.01.2021 OP4A HA5WA Hungary 80m 3.57351 FT8 -03 -06 JN97
19.01.2021 DK8ZZ HA8HL Hungary 80m 3.575344 FT8 -09 +11 JN97
17.01.2021 OP4A HG5C Hungary 80m 3.53136 CW 599 599 JN97
17.01.2021 OP4A HA1AC Hungary 80m 3.52999 CW 599 599 JN97
17.01.2021 OP4A HA5LN Hungary 80m 3.52646 CW 599 599 JN97
17.01.2021 OP4A HA9A Hungary 80m 3.53302 CW 599 599 JN97
17.01.2021 OP4A HA2KMR Hungary 80m 3.54174 CW 599 599 JN97
17.01.2021 OP4A HG8X Hungary 80m 3.54640 CW 599 599 JN97
17.01.2021 OP4A HA2MV Hungary 80m 3.54397 CW 599 599 JN97
17.01.2021 OP4A HA2EAV Hungary 80m 3.55144 CW 599 599 JN97
17.01.2021 OP4A HA5BA Hungary 80m 3.55206 CW 599 599 JN97
17.01.2021 OP4A HG5A Hungary 80m 3.54849 CW 599 599 JN97
17.01.2021 OP4A HG6O Hungary 80m 3.52165 CW 599 599 JN97
16.01.2021 DJ4MH HA7RY Hungary 80m 3.512 CW 599 599 JN97
16.01.2021 DJ4MH HG6O Hungary 80m 3.522 CW 599 599 JN97
10.01.2021 OP4A HA5BSW Hungary 80m 3.58308 DIGI (PSK/PSK63) 599 599 JN97
31.12.2020 DK8ZZ DR165TESLA HA6VH Hungary 80m 3.511000 CW 599 599 JN97 DXPED
27.12.2020 DJ4MH HG4I Hungary 80m 3.521 CW JN97
27.12.2020 DJ4MH HA5OV Hungary 80m 3.514 CW JN97
20.12.2020 OP4A HA5MA Hungary 80m 3.52209 CW 599 599 238 JN97
20.12.2020 OP4A HG6O Hungary 80m 3.52345 CW 599 599 470 JN97
20.12.2020 OP4A HA7SBQ Hungary 80m 3.52068 CW 599 599 374 JN97
19.12.2020 DF7CB HA5MA Hungary 80m 3.5178 CW 599 087 599 158 JN97 Croatian CW Contest
14.12.2020 DJ1AA HA9MCQ Hungary 80m 3.5752 FT8 -01 -04 JN97
14.12.2020 DJ1AA HA5LGO Hungary 80m 3.5752 FT8 +00 -06 JN97
29.11.2020 DF7CB HG5A Hungary 80m 3.5593 CW 599 14 599 15 JN97 CQWW DX Contest
29.11.2020 DJ1AA HA5T Hungary 80m 3.5520 CW 599 599 JN97
29.11.2020 DK0AE DJ1AA HA5T Hungary 80m 3.5520 CW 599 599 JN97
29.11.2020 DF6QV HA5JI Hungary 80m CW 599 599 JN97
28.11.2020 DF6QV HG5C Hungary 80m CW 599 599 JN97
28.11.2020 DK8ZZ HG5A Hungary 80m 3.500000 CW 599 599 JN97 CQ-WW-CW
28.11.2020 DK8ZZ HA1AC Hungary 80m 3.500000 CW 599 599 JN97 CQ-WW-CW
28.11.2020 DF6QV HA2KMR Hungary 80m CW 599 599 JN97
28.11.2020 OP4A HG5A Hungary 80m 3.50652 CW 599 599 JN97
28.11.2020 OP4A HA2KMR Hungary 80m 3.56185 CW 599 599 JN97
28.11.2020 DF6QV HG5A Hungary 80m CW 599 599 JN97
28.11.2020 OP4A HG5C Hungary 80m 3.50647 CW 599 599 JN97
25.11.2020 OP4A HA70MAV Hungary 80m 3.57510 FT8 -01 -18 JN97
25.11.2020 OP4A HA5BSW Hungary 80m 3.57500 FT8 -01 -18 JN97
13.11.2020 SM/DJ1AA DJ1AA HA7TM Hungary 80m 3.5752 FT8 +14 +00 JN97
11.11.2020 SM/DJ1AA DJ1AA HA7MG Hungary 80m 3.5751 FT8 -04 -05 JN97
08.11.2020 DJ1AA HG5OG Hungary 80m 3.5753 FT8 +00 +12 JN97
07.11.2020 DJ4MH HG4I Hungary 80m 3.523 CW 599 599 JN97
05.11.2020 DJ1AA HA5WV Hungary 80m 3.5771 FT8 (FT4) +03 +17 JN97
03.11.2020 DJ1AA HA5WV/QRP Hungary 80m 3.5751 FT8 +03 -04 JN97
02.11.2020 DJ1AA HA7MG Hungary 80m 3.5754 FT8 +10 -16 JN97
29.10.2020 DJ1AA HA7WM Hungary 80m 3.5752 FT8 -24 -08 JN97
24.10.2020 DK8ZZ HG5A Hungary 80m 3.758000 PHONE (SSB) 59 59 JN97 CQ-WW-SSB
24.10.2020 DK8ZZ HA2KMR Hungary 80m 3.631000 PHONE (SSB) 59 59 JN97 CQ-WW-SSB
24.10.2020 DK8ZZ HA5PP Hungary 80m 3.641000 PHONE (SSB) 59 59 JN97 CQ-WW-SSB
24.10.2020 DF6QV HA2KMR Hungary 80m PHONE (SSB) 59 59 JN97
24.10.2020 DF6QV HA5PP Hungary 80m PHONE (SSB) 59 59 JN97
23.10.2020 DJ1AA HA7MG Hungary 80m 3.5752 FT8 -05 +02 JN97
21.10.2020 DJ1AA HA7MG Hungary 80m 3.5753 FT8 +04 -16 JN97
18.10.2020 DJ4MH HG6O Hungary 80m 3.518 CW 599 599 JN97
18.10.2020 DJ4MH HG4I Hungary 80m 3.535 CW 599 599 JN97
18.10.2020 DJ1AA HA7MG Hungary 80m 3.5754 FT8 -10 +04 JN97
500 QSOs shown

RRDXA Logbook Django app by DF7CB. Copyright (C) 2022-2024 RRDXA.