Logbook for HA5JI

click to remove filter return to main page

Time station operator DX call DXCC band freq mode sent recv grid contest
18.03.2023 19:35 DF5EN HA5JI HUNGARY 80m 3.51213 CW 599 193 599 800 RDXC
04.02.2023 19:28 OE4EIE HA5JI HUNGARY 80m 3.5 PHONE (SSB) 59 AT04 59 HU03 JN97 EU-DX
04.02.2023 19:14 DO7PIP HA5JI HUNGARY 80m 3.751310 PHONE (SSB) 59 DE10 59 HU03 EUDXC
22.01.2023 00:05 DL1CW HA5JI HUNGARY 80m 3.536 CW 599 678 599 BN HA-DX
06.02.2022 17:59 DF7CB HA5JI HUNGARY 80m 3.5203 CW 599 DE10 599 HU01 EU DX Contest
05.02.2022 19:30 DK7ZT HA5JI HUNGARY 80m 3.524540 CW 599 89 599 JN97 EUDXC
28.08.2021 18:16 YO4AAC HA5JI HUNGARY 80m 3.52593 CW 599 599
07.08.2021 18:30 YO4AAC HA5JI HUNGARY 80m 3.52042 CW 599 599
17.10.2020 19:25 DH4PSG HA5JI HUNGARY 80m 3.7750 PHONE (SSB) 59 59
17.10.2020 19:04 DA0DX DL2DCX HA5JI HUNGARY 80m 3.5419 CW 599 599
17.10.2020 18:23 DH6DAO HA5JI HUNGARY 80m 3.51000 CW 599 599
17.10.2020 18:02 DL5JQ HA5JI HUNGARY 80m 3.517 CW 599 599 WAG
01.08.2020 20:11 DJ0SP HA5JI HUNGARY 80m 3.5240 CW 599 599
09.05.2020 21:17 DF7CB HA5JI HUNGARY 80m 3.5144 CW 599 599
18.01.2020 20:17 DF7CB HA5JI HUNGARY 80m 3.5203 CW 599 599
18.01.2020 16:14 DL5JQ HA5JI HUNGARY 80m 3.516 CW 599 599 HA-DX
04.01.2020 17:51 DL5JQ HA5JI HUNGARY 80m 3.528 CW 599 599 WW-PMC
23.11.2019 19:41 DJ2YA HA5JI HUNGARY 80m 3.526 CW 599 599 CQ-WW-CW
23.11.2019 18:09 DK1LRS HA5JI HUNGARY 80m 3.525 CW 599 599
23.11.2019 06:15 DF2AJ HA5JI HUNGARY 80m 3.512 CW 599 599
19.01.2019 18:05 DL3KWR HA5JI HUNGARY 80m 3.521 CW 599 599
19.01.2019 16:44 DL3KWF HA5JI HUNGARY 80m 3.523 CW 599 599
25.11.2018 19:44 DJ1AA HA5JI HUNGARY 80m 3.5170 CW 599 599
20.01.2018 22:37 DK1LRS HA5JI HUNGARY 80m 3.532 CW 599 599
20.01.2018 22:18 DL3KWR HA5JI HUNGARY 80m 3.533 CW 599 599
20.01.2018 22:12 DL5JQ HA5JI HUNGARY 80m 3.533 CW 599 599
20.01.2018 21:08 DF5BX HA5JI HUNGARY 80m 3.5 CW 599 599
24.12.2017 23:50 DL5DBY HA5JI HUNGARY 80m 3.502 CW 599 599
16.02.2017 18:43 DL5YL HA5JI HUNGARY 80m 3.5 CW 589 599
07.02.2017 19:24 DR160TESLA DK8ZZ HA5JI HUNGARY 80m 3.510 CW 599 599
26.02.2012 09:23 DL5YM HA5JI HUNGARY 80m 3.5 CW 599 599
11.03.2011 19:14 PG7V HA5JI HUNGARY 80m 3.52439 CW 599 599
12.03.2010 19:22 PG7V HA5JI HUNGARY 80m 3.52307 CW 599 599
16.01.2010 21:48 HB9DAX HA5JI HUNGARY 80m 3.528 CW 599
16.01.2010 21:45 DL1CW HA5JI HUNGARY 80m 3.528 CW 599 599
16.01.2010 21:38 DL3EBX HA5JI HUNGARY 80m 3.53 CW 599 599
16.01.2010 21:29 DL3KWF HA5JI HUNGARY 80m 3.528 CW 599 599
16.01.2010 20:39 DJ8OG HA5JI HUNGARY 80m 3.5278 CW 599 599
16.01.2010 18:01 DL3KWR HA5JI HUNGARY 80m 3.526 CW 599 599
16.01.2010 16:46 OR2A HA5JI HUNGARY 80m 3.572 CW 599 599
16.01.2010 16:14 YO4AAC HA5JI HUNGARY 80m 3.510 CW 599 599 HADX_
16.01.2010 16:07 OL8M OK1DRQ HA5JI HUNGARY 80m 3.5 CW 599 599
11.07.2009 20:58 OL3A OK1DRQ HA5JI HUNGARY 80m 3.5 CW 599 599
11.07.2009 20:39 DL5YM HA5JI HUNGARY 80m 3.5 CW 599 599
27.11.2008 00:01 CS95A DK3QZ HA5JI HUNGARY 80m 3.51475 CW 599 599 DXPEDITION
26.11.2008 22:56 9G5ZZ DL1CW HA5JI HUNGARY 80m 3.5 CW 599 569
07.03.2008 19:09 DJ1YFK HA5JI HUNGARY 80m 3.5 CW 599 599
03.12.2007 06:29 DO9RE HA5JI HUNGARY 80m 3.7920 PHONE (SSB) 59 55
23.11.2007 23:47 DJ7JC HA5JI HUNGARY 80m 3.53250 CW 599 599 DX
23.11.2007 23:43 DJ7JC HA5JI HUNGARY 80m 3.53250 CW 599 599 DX
06.10.2007 16:48 DL40RRDXA DL5YM HA5JI HUNGARY 80m 3.5 CW 599 599
09.03.2007 19:09 DJ1YFK HA5JI HUNGARY 80m 3.5 CW 599 599
09.03.2007 19:02 PG7V HA5JI HUNGARY 80m 3.52632 CW 599 599

RRDXA Logbook Django app by DF7CB. Copyright (C) 2022, 2023 RRDXA.